มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ 10 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับ SCImago Institution Rankings 2023

30/3/2566 14:55:56น. 6085
มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ 10 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับ SCImago Institution Rankings 2023
มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ 10 ของประเทศไทย
จากการจัดอันดับ SCImago Institution Rankings 2023
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อันดับที่ 10 ของประเทศไทย และได้ลำดับที่ 5,361 ของโลก ในปี 2023 ในการจัดอันดับแบบภาพรวม Overall Rank จากการจัดอันดับโลกโดย SCImago Institution Rankings 2023 ซึ่งมีการจัดอันดับการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านงานวิจัย (Research) อยู่ในลำดับที่ 9 ของไทย อันดับที่ 4,919 ของโลก
2. ด้านนวัตกรรม (Innovation) อยู่ในลำดับที่ 15 ของไทย อันดับที่ 5,045 ของโลก
3. ด้านสังคม (Societal) อยู่ในลำดับที่ 18 ของไทย อันดับที่ 4,233 ของโลก