คู่มือและเกณฑ์มาตรฐาน

1. ระเบียบ / ประกาศ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการหลักสูตร

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การขอรับเงินสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรสมรรถนะ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2567 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การขอรับเงินสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินสนับสนุนและเงินรางวัล การจัดทำหลักสูตรแนวใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับเงินสนับสนุนในการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปรัชญาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยญานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2554 พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา พ.ศ. 2566 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พ.ศ. 2566 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สิงหาคม ๒๕๕๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๐

แนวทางการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565 

ประกาศแนวทางการพิจารณาเพื่ออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น พ.ศ. 2563

ระเบียบ การดำเนินการหลักสูตร ม.พะเยา 2566 

ระเบียบ การดำเนินการหลักสูตร ม.พะเยา 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตร พ.ศ. 25622. หลักสูตรที่ขอปิด

ปิดหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

ปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

ปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

4. ขั้นตอนการดำเนินการหลักสูตร

4.1 คู่มือการดำเนินการหลักสูตร Hot Off The Press Sticker by Visual Print and Design for iOS & Android |  GIPHY

4.1.2 แบบฟอร์มการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย Hot Off The Press Sticker by Visual Print and Design for iOS & Android |  GIPHY

4.2 การนำเสนอหลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ คณะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

4.2.1 (ร่าง) มคอ.2

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.2 ป.ตรี สำหรับหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.2567 เป็นต้นไปHot Off The Press Sticker by Visual Print and Design for iOS & Android |  GIPHY 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.2 ป.โท สำหรับหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.2567 เป็นต้นไปHot Off The Press Sticker by Visual Print and Design for iOS & Android |  GIPHY

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.2 ป.เอก สำหรับหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.2567 เป็นต้นไปHot Off The Press Sticker by Visual Print and Design for iOS & Android |  GIPHY

4.2.2 บทสรุปผู้บริหารสำหรับหลักสูตรใหม่ Hot Off The Press Sticker by Visual Print and Design for iOS & Android |  GIPHY 

4.2.3 บทสรุปผู้บริหารหลักสูตรปรับปรุง Hot Off The Press Sticker by Visual Print and Design for iOS & Android |  GIPHY 

ระดับบัณฑิตศึกษา

มคอ.1 รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558

มคอ.1 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558

มคอ.1 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554

มคอ.1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555

มคอ.1 สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556

มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560

ระดับปริญญาตรี

มคอ.1 สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2562

มคอ.1 สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

มคอ.1 รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558

มคอ.1 เภสัช พ.ศ.2558

มคอ.1 ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558

มคอ.1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552

มคอ.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552

มคอ.1 สาขาวิชาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552

มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553

มคอ.1 สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553

มคอ.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553

มคอ.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554

มคอ.1 สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554

มคอ.1 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554

มคอ.1 สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556

มคอ.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557

มคอ.1 ทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557

มคอ.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559

มคอ.1 สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560

มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560

มคอ.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560

มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560

มคอ.1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561

มคอ.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561

มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

4.3 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ คณะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

4.3.1 รูปแบบและแนวทางการระบุข้อมูลรายละเอียด การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  Hot Off The Press Sticker by Visual Print and Design for iOS & Android |  GIPHY 

4.4 การขออนุมัติปรับแผนการศึกษา

4.4.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มปรับแผนการศึกษา Hot Off The Press Sticker by Visual Print and Design for iOS & Android |  GIPHY

4.5 เอกสารอ้างอิง

4.5.1 ปฏิทินการดำเนินการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2567  

4.5.2 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 

4.5.3 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567  

4.5.4 ปฏิทินการนำเสนอหลักสูตร พ.ศ. 2567

4.5.5 ตารางเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ศึกษาทั่วไป

4.5.6 คำจำกัดความของผลงานวิชาการ

4.5.7 isced

4.5.8 ตัวอย่างรูปแบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร  Hot Off The Press Sticker by Visual Print and Design for iOS & Android |  GIPHY 

4.6 การจัดการศึกษาในลักษณะอื่น

4.6.1 ปฏิทินการนำเสนอหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program)

4.6.2 ขั้นตอนการจัดการศึกษาลักษณะอื่น

4.6.3 แบบฟอร์มการจัดการศึกษาในลักษณะอื่นๆ