x
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง 
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2494/2567 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3 2024-05-30 16:30:55 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1290/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 2024-04-02 10:23:18 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 672/2567 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2024-05-13 15:17:34 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 555/2567 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 2024-03-08 13:13:44 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 62/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2024-01-08 10:51:28 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 61/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2024-01-08 10:50:53 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 60/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2024-01-08 10:50:01 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 59/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2024-01-08 10:49:25 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 58/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2024-01-08 10:48:51 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 57/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2024-01-08 10:48:17 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 56/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2024-01-08 10:47:38 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 55/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2024-01-08 10:46:49 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 54/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2024-01-08 10:46:11 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 53/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2024-01-08 10:45:32 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 2024-03-26 09:46:15 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 2024-04-23 10:23:12 ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองบริหารงานวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 2024-04-22 16:08:13 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 2024-05-15 16:23:27 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2567 2024-05-15 16:14:00 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2567 2024-06-21 15:59:09 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 2567 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 7460/2566 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2023-12-22 10:10:43 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6894/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2023-11-17 10:02:48 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6893/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2023-11-17 10:01:56 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6892/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2023-11-17 10:01:12 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6891/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-11-17 10:00:08 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5994/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3 2023-10-11 11:17:03 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5993/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2023-10-11 11:16:37 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5992/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2023-10-11 11:16:02 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5991/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3 2023-10-11 11:15:24 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5990/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2023-10-11 11:14:23 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5989/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-10-11 11:13:53 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5988/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 2023-10-11 11:11:50 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5987/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-10-11 11:11:00 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5986/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-10-11 11:10:07 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5985/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-10-11 11:09:35 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5666/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-09-14 10:00:57 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5665/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-09-14 10:00:14 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5664/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-09-14 09:59:34 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5313/2566 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2023-08-29 11:17:13 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5312/2566 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2023-08-29 11:15:57 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4314/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๓ 2023-08-29 11:16:13 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3957/2566 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2023-08-29 11:16:28 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3737/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 2023-08-29 11:38:42 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2545/2566 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2023-04-28 11:58:31 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2394/2566 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบหมาย ให้รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน รักษาการแทน ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรณีผู้อำนวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 2023-12-22 10:05:39 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2291/2566 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2023-04-03 09:11:28 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2083/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2023-03-28 18:15:46 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2082/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 18:15:20 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2081/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย 2023-03-28 18:14:52 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2080/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 18:16:19 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
Page 1 of 11 (506 items)Prev1Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้