มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งส่วนงาน

1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

2. ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

3. ส่วนงานวิชาการ

4. ส่วนงานอื่น

1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย