มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีกระบวนการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล ความเป็นธรรมในการใช้ข้อมูลและความโปร่งใสต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวภายใต้หลักการของรัฐธรรมนูญ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.up.ac.th/IntroPDPA.aspx?tab=PDPA66