ที่อยู่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
โทร. : 0 5446 6666 - 70
โทรสาร : 0 5446 6690
อีเมล์ : uppr@up.ac.th
อีเมล์สำหรับส่งหนังสือ : saraban@up.ac.th

แผนที่ google map
แผนที่ผังมหาวิทยาลัยพะเยา