เบอร์โทรหน่วยงานภายใน

ลำดับ หน่วยงาน เบอร์ภายใน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
สนธยา บันเทิง (เลขานุการ) 1088
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชียวสุวรรณ
ปวีณา มูลสวัสดิ์ (เลขานุการ) 1001
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 3085
น้ำฝน รัตนพระ (เลขานุการ) 1082
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
เขมิกา งามจิต (เลขานุการ) 1083
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร
ธาราทิพย์ สูงขาว (เลขานุการ) 1080
รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ
ศิรินีย์ เนาว์แก้ว (เลขานุการ) 1004
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
ดร.ชัชวาล วงค์ชัย
- 1006
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน
นายประฐมพงษ์ ทองรอด
อารียา อรุณรับ (เลขานุการ) 1283
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี 1086
ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ 1002
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางจารุวรรณ โปษยานนท์ 1003
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางอังคณา ปานเทือก 1055
ผู้ช่วยอธิการบดี
นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี -
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นายอานนท์ณัฎฐ์ จีนเอียด 1009
เลขานุการ 1099
กองกลาง ผู้อำนวยการกองกลาง
นางณัฐธิดา ชาวน่าน 1019
ธุรการ 1017
กองกิจการนิสิต ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ 6297
ธุรการ 6250-7
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
นางกฤษณา แปงณีวงค์ 1008
ธุรการ 1007
กองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายสมทบ เหล็กสิงห์ 1077
ธุรการ 1043
กองบริการการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
นางสาวกัลวรา ภูมิลา 1026
ธุรการ 1029/1837
กองแผนงาน
นางสาวฐิติพร มณีจันสุข (ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ของผู้อำนวยการกองแผนงาน) 1094
(ธุรการ) 1091
กองคลัง
นางสาวปาวีณา จันทร์วิจิตร (ผู้อำนวยการกองคลัง) 1054
ธุรการ 1053
พัสดุ 1030
กองบริหารงานวิจัย
นางสาวอัญชลี เทียมคีรี (ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย) 1045
ธุรการ 1045
กองอาคารสถานที่
นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน (ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่) 1060
ธุรการ 1060
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) 3246
เลขานุการ 3156
ธุรการ 3156
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดร.พรเทพ โรจนวสุ (คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 2333
เลขานุการ 2322
ธุรการ 2319
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) 2333
เลขานุการ 3256
ธุรการ 3257
คณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) 3204
เลขานุการ 3182
ธุรการ 3182/3188
คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 1732
เลขานุการ 1730
ธุรการ 1713
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ (คณบดีคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์) 3888
เลขานุการ 3389
ธุรการ 3389
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ (คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์) 3359
เลขานุการ 3358
ธุรการ 3358
คณะทันตแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร. พัชราวรรณ ศรีศิลป -
เลขานุการ 4748
ธุรการ 4705
คณะนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ (คณบดีคณะนิติศาสตร์) -
เลขานุการ 1614
ธุรการ 1618
คณะแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ (คณบดีคณะแพทยศาสตร์) -
เลขานุการ 7006
ธุรการ 7002
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก (คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1312
เลขานุการ 1305
ธุรการ 1318
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์) 1509
เลขานุการ 1508
ธุรการ 1508
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) 3815
เลขานุการ 3811
ธุรการ 3810
คณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ (คณบดีคณะศิลปศาสตร์) 1690
เลขานุการ 1680
ธุรการ 1680
คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี (คณบดีคณะสหเวชศาสตร์) 3335
เลขานุการ 3336
ธุรการ 3336
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ (คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม) -
เลขานุการ 3400
ธุรการ -
วิทยาลัยการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก (คณบดีวิทยาลัยการศึกษา) -
เลขานุการ 1382
ธุรการ 1374/1376
วิทยาลัยการจัดการ
ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล (คณบดีวิทยาลัยการจัดการ) 0-2655-3700
เลขานุการ 0-2655-1100
ธุรการ -
วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตาจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงค์จันทร์ตา (รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา) 3007 (0-5315-2152)
เลขานุการ 3000
ธุรการ 3000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ) 3831
ธุรการ 3833
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ) 7000
เบอร์ตรง 0-5446-6758
โรงพยาบาลทันตกรรม 4703 / 4714
สภาพนักงาน
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ (ประธานสภาพนักงาน ) 3867
ธุรการ 3701/3867
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล (ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้) 3535
ธุรการ 3532
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายพลรบ สวัสดี (ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ) 2355
ธุรการ 2339
ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ (ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ ) 2355
ธุรการ 1049
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ 4703 / 4714
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค (ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือกลาง) 3705
ธุรการ 3704
ศูนย์เครื่องมือกลาง 4703 / 4714
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค (ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือกลาง) 3705
ธุรการ 3704
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ (ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) -
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 1067
ธุรการ 1068
อุทยานวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล (ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์) 1017
ธุรการ 3711-4
คลีนิคแพทย์แผนจีน 3074
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3683
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3222
ศูนย์บริการทางการแพทย์ 3590
หน่วยงานเทคโนโลยีชีวภาพ 3308
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) 3864
ร้านขายของที่ระลึก 1204
หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5000