สารจากอธิการบดี

          หลังจากที่มหาวิทยาลัยพะเยา แยกตัวเป็นอิสระจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ 8 ปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยพะเยาก็ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยฝีมือของผู้บริหารชุดแรกที่มีประสบการณ์สูงในการบริหารมหาวิทยาลัย เสมือนได้ปลูกต้นไม้ที่มีรากและลำต้นที่แข็งแรง ระยะเวลาต่อจากนี้ไปคือเวลาผลิดอกออกใบให้สวยงาม รวมถึงการบำรุงรักษารากและลำต้นให้แข็งแกร่งเป็นฐานที่สำคัญของดอกใบต่อไป

          นับจากนี้มหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมมือและมีเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ชี้นำและสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีระบบประกันคุณภาพ มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ

เจตจำนงสุจริต