ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ขยายเขตการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคได้ใน 11 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย พะเยา จันทบุรี แพร่ สุราษฎร์ธานี ตรัง สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร และปราจีนบุรี ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้จัดทำโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค (จังหวัดพะเยา) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้นเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นอาคารเรียนชั่วคราว

     ต่อมาในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา" และได้ย้ายมาจัดการศึกษา ณ สถานที่ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2542

     ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 13 (4/2550) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา" เพื่อเตรียมยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในอนาคตต่อไป หลังจากนั้นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

     ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้แยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

     ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ประมาณ 5,700 ไร่

การจัดการศึกษา

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบไปด้วยหน่วยงานวิชาการที่ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 16 คณะ 2 วิทยาลัย 1 โรงเรียน 1ศูนย์การแพทย์ และวิทยาเขตเชียงราย ดังต่อไปนี้

คณะกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา โรงเรียนสาธิต ศูนย์การแพทย์
คณะนิติศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาลัยการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

การบริหารงาน

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ลำดับ รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (วาระที่ 1)
29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (วาระที่ 2)
2 มีนาคม พ.ศ. 2560 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (วาระที่ 3)
20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน (วาระที่ 4)

ทำเนียบอธิการบดี

ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับ รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 17 กรกฎา คม พ.ศ. 2553 - 19 กันยายน พ.ศ.2553 (รักษาการตาม พรบ. มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 มาตาร 70)
2 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกร ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี 20 กันยายน พ.ศ. 2553 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (วาระที่ 1)
20 กันยายน พ.ศ. 2557 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (รักษาการแทน)
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (วาระที่ 2)
3 รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (รักษาการแทน)
25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน