ปรัชญา และปณิธาน มหาวิทยาลัยพะเยา
(Philosophy and Aspiration, University of Phayao)

ปรัชญา

          ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม) "ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด"
          ( A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All )

ปณิธาน

          ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
          ( Wisdom for Community Empowerment )

ปรัชญาการจัดการศึกษา

           ประสบการณ์สร้างปัญญา
          ( True Wisdom Springs From Lived Experiences )

วิสัยทัศน์ (Vision)

          มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน
          (University to Create Wisdom for Sustainable Community Development with Innovations of International Standards)

พันธกิจ (Mission)

          1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต

          2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และชุมชน

          3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

          4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

          5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล