x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิต ในโครงการ ICT Open House 2023 27/2/2567 17:30:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ ICT จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ให้นิสิตทราบทิศทางและแนวโน้มตลาดแรงงาน และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ในตลาดแรงงานปัจจุบัน 27/2/2567 17:22:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
BCA Sharing ครั้งที่ 2/67 : We Share, We need your voice. 27/2/2567 16:47:51 ด้านการบริหาร
ปลุกศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณ : กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้ประกอบการ และนักสื่อสาร 27/2/2567 16:45:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
การจัดการแฟร์ ครั้งที่ 19 (Management Fair 19) : Under the Lake 27/2/2567 16:38:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสภานิสิต องค์การนิสิต เทา - งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 27/2/2567 14:31:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ ”Show & Share ครั้งที่ 6” 27/2/2567 14:02:48 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ นำนิสิตเข้าร่วมแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 22 27/2/2567 13:24:15 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิศวะฯ มพ. จัดเต็มอบรมเขียนข่าว PR เชิงรุก เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของคณะ 27/2/2567 11:44:55 ด้านการบริหาร
สาขาวิชาอนามัยชุมชน มพ. มุ่งพลักดันว่าที่บัณฑิตสาธารณสุขชุมชนยุคใหม่สู่การได้งานทำอย่างเต็มอัตรา 27/2/2567 10:39:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้อบรมรื่องการบันทึกข้อมูลภาระงาน และระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 27/2/2567 10:03:58 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารเพื่อความโปร่งใสและความเป็นเลิศ 27/2/2567 9:40:31 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบุคลากร และร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy ให้แก่บุคลากร 23/2/2567 16:15:48 ด้านการบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23/2/2567 15:44:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
อบรม Microsoft Word 23/2/2567 14:09:51 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22/2/2567 16:24:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN-UP, announced "No Gift Policy" for the organization. 22/2/2567 14:53:55 ด้านการบริหาร
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิต” 22/2/2567 14:05:07 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 22/2/2567 10:08:06 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” และร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศาลจังหวัดพะเยา 22/2/2567 10:03:10 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 22/2/2567 9:51:14 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน และโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 22/2/2567 9:51:01 ด้านการบริหาร
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา (UP-STEP) 22/2/2567 9:45:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการ การปฏิบัติการทดลองให้นักเรียน โรงเรียนแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 22/2/2567 9:40:17 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 66 22/2/2567 9:37:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ ร่วมสัมมนา TQA: Business Challenges and Change in Criteria 2024-2025 ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ พระราม9 21/2/2567 15:51:11 ด้านการบริหาร
คณะ ICT จัดอบรมหัวข้อ “การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) 21/2/2567 15:40:08 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย 21/2/2567 14:49:44 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 21/2/2567 13:53:59 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 21/2/2567 11:44:21 ด้านการบริหาร
GearFest The Concert 2024 เทศกาลดนตรีผ่านเสียงเพลงสุดอบอุ่นจากนิสิตวิศวะ 21/2/2567 10:25:25 ด้านความเป็นสากล
กองกิจการนิสิต จัดปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่ตัวแทนนิสิตที่จะเข้าร่วม โครงการ เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 21/2/2567 9:43:18 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งาน Canva อย่างไรให้ปังปุรีเย่" ทำให้เรื่องออกแบบ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ 20/2/2567 10:31:20 ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 20/2/2567 10:25:00 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุมแสดงเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และพิจารณาข้อมูล ITA ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 19/2/2567 14:27:13 ด้านการบริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567 19/2/2567 10:53:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ 17/2/2567 0:59:56 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ อ.พท.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันคลินิกการแพทย์แผนไทย 17/2/2567 0:54:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
สา’สุข ม.พะเยา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้บริการวิชาการในการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง 17/2/2567 0:27:40 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา 17/2/2567 0:03:57 ด้านการบริการวิชาการ
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขา CG คณะ ICT ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับ ผู้ประกอบการ ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย 16/2/2567 19:28:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอผลงานโครงงาน 16 ผลงาน ในกิจกรรม SE Project Days 2024 16/2/2567 18:50:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ดำเนินโครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงาน ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 1 16/2/2567 15:48:59 ด้านการบริหาร
SEEN conducted the technical training on research dissemination for graduate students. 16/2/2567 15:04:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก เสริมสร้างทักษะในการพันหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับนิสิต 16/2/2567 13:32:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN organized the KM-SEEN The Series 2024: EP-03 Education Professional. 16/2/2567 12:16:30 ด้านการบริการวิชาการ
วิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ส่งเสริมการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green 16/2/2567 10:30:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น 16/2/2567 10:29:14 ด้านความเป็นสากล
ม.3 สาธิต มพ.ระดมทีม จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ STEP UP RUN จากการเรียนรู้ในรายวิชา สู้กิจกรรมบูณาการสร้างสรรค์ 16/2/2567 10:26:35 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการจัดการ ร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิทยากรผู้สอน ในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 16/2/2567 10:13:27 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 215 (10728 items)Prev1234567213214215Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน