x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการจัดการ จัดโครงการธุรกิจการจัดประชุมองค์กร ภายใต้หัวข้อ “Soft Power ไฉไลด้วยผ้าไทย ก้าวไกลสู่สากล” 23/6/2567 17:42:57 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เวียง ร่วมกับ กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม กาดสานศิลป์ ถิ่นเวียงพะเยา และการประกวดทูตวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 23/6/2567 15:00:29 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการจัดการ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย การเลือกใช้สถิติวิจัยเพื่อการวิจัย และการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 22/6/2567 18:44:16 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ PH Camp to Research Publication 21/6/2567 16:41:24 ด้านการวิจัย
คณะ ICT จัดกิจกรรม ICT Freshy Night 2024 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และให้นิสิตใหม่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 21/6/2567 16:37:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต จัดประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2567 21/6/2567 16:35:02 ด้านการบริหาร
กิจกรรม “พิธีเทียน” ภายใต้โครงการฮับขวัญต้นกล้า น้องหล้าสหเวชฯ ประจำปี 2567 (AHS NEWS) 21/6/2567 15:02:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฮับขวัญต้นกล้า น้องหล้าสหเวชฯ ประจำปี 2567 กิจกรรม “พวงครามช่อใหม่ สานสายใยสหเวชฯ ประจำปี 2567” 21/6/2567 14:37:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP พัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในการทำงานภาคอุตสาหกรรม 21/6/2567 14:15:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล เข้าร่วมนิทรรศการนำเสนอปิดโครงการ "การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)" 21/6/2567 8:53:46 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Pingtung University, Taiwan 20/6/2567 16:18:21 ด้านความเป็นสากล
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านวิชาการแะงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา กับ สภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา 20/6/2567 15:40:43 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี2567 20/6/2567 13:12:38 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
องค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม 2567 20/6/2567 13:05:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
เวียง ร่วมกับ สภานิสิต และกองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ 2567 20/6/2567 13:03:21 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สารวัตรนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม ""สารวัตรนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม ""UP น้องใหม่ รวมใจอาสา " " 20/6/2567 11:57:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
องค์การนิสิต ร่วมกับ กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 20/6/2567 11:52:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well-Being: BMI Challenge) ประจำปี 2567 20/6/2567 11:23:03 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ Chuncheng Jiurutang Primary School สาธารณรัฐประชาชนจีน 19/6/2567 16:34:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัด Freshy Engineering UP 67 เตรียมคนเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 19/6/2567 16:17:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (UP-EdPEx Assessor) 19/6/2567 13:58:17 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง กฎหมายกับอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์ 19/6/2567 11:42:22 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2567 19/6/2567 11:08:35 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะจาก National Pingtung University (NPTU), Taiwan 18/6/2567 17:33:34 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการวิจัย “การพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบรางเพื่อรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในภูมิภาคของประเทศไทยภายใต้โปรแกรมธัชวิทย์ 18/6/2567 15:38:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร 18/6/2567 12:11:31 ด้านการบริหาร
กองอาคารสถานที่ "ต้อนรับคณะศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มองค์กรตำบลในคลองบางปลากด ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการใช้พลังงานทดแทน" 18/6/2567 9:39:28 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 “การเตรียมความพร้อมเพื่อเขียนประเมินค่างาน” 17/6/2567 16:24:54 ด้านการบริหาร
รองฯ กิจการนักเรียน นำทีมคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47 “เจ้ารามเกมส์” ครั้งที่ 2/2567 17/6/2567 10:59:45 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิธีสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีทวาทศ จรดบุญ 12 วิทยาลัยการจัดการ 16/6/2567 16:03:01 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 16/6/2567 12:38:11 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ผลคะแนนระดับ ผ่านดี ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 15/6/2567 18:05:24 ด้านการบริหาร
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม 15/6/2567 15:50:47 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ ดำเนินโครงการอบรม “ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ UP PSF” 15/6/2567 14:08:34 ด้านการบริการวิชาการ
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย ปี 67 15/6/2567 14:08:34 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษาดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14/6/2567 16:42:37 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพิธีกรมืออาชีพ ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร 14/6/2567 13:53:48 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดอันดับ 11 ร่วมของประเทศไทย จาก Times Higher Education Impact Rankings 2024 14/6/2567 13:17:28 ด้านการบริหาร
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 14/6/2567 13:00:15 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมเดินตามรอยพระบาท “พระองค์ผู้ทรงทำ” ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ณ หอประชุมใหญ่ The Library café ม.สวนดุสิต 14/6/2567 12:09:59 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการเปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามามีส่วนร่วม ในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 14/6/2567 10:36:51 ด้านการบริหาร
วิศวกรรมโยธา มพ. จัดอบรมการประเมินปริมาณน้ำท่าเชิงลุ่มน้ำด้วยแบบจำลอง SWAT 14/6/2567 10:24:14 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 13/6/2567 16:09:56 ด้านการบริหาร
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับการเปิดใช้โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 13/6/2567 14:49:34 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัย และติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ทุน Fundamental Fund (FF) ประจำปี 2566 และ 2567 13/6/2567 13:55:34 ด้านการวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx 13/6/2567 10:01:41 ด้านการบริหาร
SEEN students attended training in the Energy Science Course training program. From June 4-8, 2024, 13/6/2567 9:57:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA 13/6/2567 9:49:25 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เสริมสร้าง UP-PSF เพื่อมุ่งสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ 12/6/2567 16:59:09 ด้านการบริหาร
มิตร ที่ไม่ใช่เพื่อน แต่เป็น “มิจ ฉา ชีพ “ เตือนภัย 3 อันดับภัยออนไลน์ ที่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา โดนหลอกมากที่สุด 12/6/2567 16:58:49 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 225 (11240 items)Prev1234567223224225Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน