x
# 
ข่าวสารสำหรับนิสิต 
คณะ ICT จัดกิจกรรม ICT Freshy Night 2024 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และให้นิสิตใหม่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 21/6/2567 16:37:17
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP พัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในการทำงานภาคอุตสาหกรรม 21/6/2567 14:15:42
วิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัด Freshy Engineering UP 67 เตรียมคนเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 19/6/2567 16:17:06
วิศวกรรมโยธา มพ. จัดอบรมการประเมินปริมาณน้ำท่าเชิงลุ่มน้ำด้วยแบบจำลอง SWAT 14/6/2567 10:24:14
มิตร ที่ไม่ใช่เพื่อน แต่เป็น “มิจ ฉา ชีพ “ เตือนภัย 3 อันดับภัยออนไลน์ ที่นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา โดนหลอกมากที่สุด 12/6/2567 16:58:49
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานโครงสร้าง 12/6/2567 11:27:38
สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรม “มะน้องปี้จ้วยขน” ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นน้อง – รุ่นพี่ 12/6/2567 10:11:52
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 7/6/2567 14:17:17
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 14 6/6/2567 11:41:44
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Gear Lab เสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินกิจกรรมให้กับผู้นำนิสิต 6/6/2567 10:46:26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 5/6/2567 13:56:05
นิสิตป.โทไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. คว้ารางวัลบทความดีเด่นระดับนานาชาติ ECTI-CON 2024 5/6/2567 11:38:36
นิสิตสาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารอบ 1 ใน 10 ทีม โครงการชนช้างกราฟิก ปีที่ 9 นักออกแบบรุ่นใหม่ระดับประเทศ 6/3/2567 10:30:46
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัด PROJECT DAY 2024 นำเสนอโครงงานที่มีความสร้างสรรค์ของนิสิต 5/3/2567 10:57:07
นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะ ICT ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเยี่ยม ด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (GI) ภายในงาน TSG ครั้งที่ 16 28/2/2567 12:08:33
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิต ในโครงการ ICT Open House 2023 27/2/2567 17:30:53
คณะ ICT จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ให้นิสิตทราบทิศทางและแนวโน้มตลาดแรงงาน และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ในตลาดแรงงานปัจจุบัน 27/2/2567 17:22:55
GearFest The Concert 2024 เทศกาลดนตรีผ่านเสียงเพลงสุดอบอุ่นจากนิสิตวิศวะ 21/2/2567 10:25:25
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567 19/2/2567 10:53:55
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขา CG คณะ ICT ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับ ผู้ประกอบการ ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย 16/2/2567 19:28:35
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอผลงานโครงงาน 16 ผลงาน ในกิจกรรม SE Project Days 2024 16/2/2567 18:50:06
วิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก เสริมสร้างทักษะในการพันหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับนิสิต 16/2/2567 13:32:21
วิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ส่งเสริมการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green 16/2/2567 10:30:12
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจ 15/2/2567 16:49:31
นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน มพ. คว้ารางวัล นิสิตคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2567 จาก 1 ใน 15 คน ระดับประเทศ 13/2/2567 11:29:40
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานคุณภาพนิสิต จัดกิจกรรม “ICT MARKET AND MUSIC LOVE 2024” ภายใต้โครงการ โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 6/2/2567 14:17:56
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับกียรติจากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน 5/2/2567 17:27:41
สโมสรนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัด FA CUP ครั้งที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข 5/2/2567 9:38:15
วิศวกรรมเครื่องกล จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เสริมองค์ความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1/2/2567 14:45:17
วิศวกรรมโยธา มพ. ออกค่ายฮอมแฮงอาสา ฮอมปอยพัฒนา เพิ่มทักษะเชิงช่างใช้ประกอบวิชาชีพในอนาคต 1/2/2567 13:26:40
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ร่วมกับทีมวิทยากรจากสิงคโปร์ เปิดประสบการณ์ให้นิสิตได้เรียนรู้ด้านภาษา และ Virtual Reality แห่งอนาคตของโลกธุรกิจ 29/1/2567 15:37:18
วิศวกรรมไฟฟ้า มพ. นำนิสิตศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตนำมาปรับใช้ในอนาคต 29/1/2567 8:49:29
สโมสรนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จัด Engineer Workshop Shirt Gear XV สร้างเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจให้กับนิสิต 22/1/2567 11:34:50
งานคุณภาพนิสิต คณะ ICT จัดโครงการ ICT จิตอาสาพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นิสิตมีจิตสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนร่วม 15/1/2567 13:41:44
วิศวะฯ ร่วมกับ เอพี (ไทยแลนด์) จัด AP CAREER GUIDE เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานให้กับนิสิต 21/12/2566 13:19:28
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มพ. จัดกิจกรรม “วิศวกรสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทักษะจำเป็นสำหรับความท้าทายบทใหม่” 21/12/2566 11:45:20
งานพัฒนาทักษะดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้นำสโมสรนิสิต” สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 19/12/2566 10:33:10
สาขา CG คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรมให้นิสิต ในหัวข้อ “การสร้างรายได้เสริมจากงานออกแบบและพื้นฐานการใช้โปรแกรม Blender 3D” 4/12/2566 14:19:59
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ร่วมกับ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) พัฒนาทักษะให้แก่นิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 4/12/2566 9:27:42
นิสิตวิศวกรรมโยธา มพ. เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟแม่กา พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง 1/12/2566 10:28:11
Page 1 of 4 (157 items)Prev1234Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้