x
# 
ข่าวสารสำหรับนิสิต 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิต ในโครงการ ICT Open House 2023 27/2/2567 17:30:53
คณะ ICT จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ให้นิสิตทราบทิศทางและแนวโน้มตลาดแรงงาน และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ในตลาดแรงงานปัจจุบัน 27/2/2567 17:22:55
GearFest The Concert 2024 เทศกาลดนตรีผ่านเสียงเพลงสุดอบอุ่นจากนิสิตวิศวะ 21/2/2567 10:25:25
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567 19/2/2567 10:53:55
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขา CG คณะ ICT ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับ ผู้ประกอบการ ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย 16/2/2567 19:28:35
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอผลงานโครงงาน 16 ผลงาน ในกิจกรรม SE Project Days 2024 16/2/2567 18:50:06
วิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก เสริมสร้างทักษะในการพันหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับนิสิต 16/2/2567 13:32:21
วิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ส่งเสริมการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green 16/2/2567 10:30:12
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจ 15/2/2567 16:49:31
นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน มพ. คว้ารางวัล นิสิตคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2567 จาก 1 ใน 15 คน ระดับประเทศ 13/2/2567 11:29:40
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานคุณภาพนิสิต จัดกิจกรรม “ICT MARKET AND MUSIC LOVE 2024” ภายใต้โครงการ โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 6/2/2567 14:17:56
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับกียรติจากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน 5/2/2567 17:27:41
สโมสรนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัด FA CUP ครั้งที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข 5/2/2567 9:38:15
วิศวกรรมเครื่องกล จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เสริมองค์ความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1/2/2567 14:45:17
วิศวกรรมโยธา มพ. ออกค่ายฮอมแฮงอาสา ฮอมปอยพัฒนา เพิ่มทักษะเชิงช่างใช้ประกอบวิชาชีพในอนาคต 1/2/2567 13:26:40
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ร่วมกับทีมวิทยากรจากสิงคโปร์ เปิดประสบการณ์ให้นิสิตได้เรียนรู้ด้านภาษา และ Virtual Reality แห่งอนาคตของโลกธุรกิจ 29/1/2567 15:37:18
วิศวกรรมไฟฟ้า มพ. นำนิสิตศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตนำมาปรับใช้ในอนาคต 29/1/2567 8:49:29
สโมสรนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จัด Engineer Workshop Shirt Gear XV สร้างเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจให้กับนิสิต 22/1/2567 11:34:50
งานคุณภาพนิสิต คณะ ICT จัดโครงการ ICT จิตอาสาพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นิสิตมีจิตสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนร่วม 15/1/2567 13:41:44
วิศวะฯ ร่วมกับ เอพี (ไทยแลนด์) จัด AP CAREER GUIDE เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานให้กับนิสิต 21/12/2566 13:19:28
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มพ. จัดกิจกรรม “วิศวกรสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทักษะจำเป็นสำหรับความท้าทายบทใหม่” 21/12/2566 11:45:20
งานพัฒนาทักษะดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้นำสโมสรนิสิต” สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 19/12/2566 10:33:10
สาขา CG คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรมให้นิสิต ในหัวข้อ “การสร้างรายได้เสริมจากงานออกแบบและพื้นฐานการใช้โปรแกรม Blender 3D” 4/12/2566 14:19:59
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ร่วมกับ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) พัฒนาทักษะให้แก่นิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 4/12/2566 9:27:42
นิสิตวิศวกรรมโยธา มพ. เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟแม่กา พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง 1/12/2566 10:28:11
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำนิสิตสาขา CPE เปิดประสบการณ์และแสดงออกความสามารถด้านระบบสมองกลฝังตัว เข้าร่วมแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2023 29/11/2566 10:47:54
นิสิตหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ฝ่าแดดร้อน ลมหนาว หรือแผ่นดินไหว ลุยผลิตรายการ CTV อย่างต่อเนื่อง 27/11/2566 13:35:01
นิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการธุรกิจ SME และผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 27/11/2566 13:34:06
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต ร่วมสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2566 27/11/2566 13:24:18
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม International Day ณ East China Normal University นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 27/11/2566 13:21:13
วิศวะฯ เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกาวน์เกียร์เกี่ยวใจ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ 7คณะ ส่งเสริมความสามัคคี ความเป็นผู้นำ และความกล้าแสดงออก 23/11/2566 14:39:19
วิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดอบรมการถอดแบบและประเมินราคางานระบบ เพื่อถ่ายถอดประสบการณ์ให้กับนิสิต 22/11/2566 16:21:07
นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมการประกวดโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 17/11/2566 15:37:45
วิศวะฯ มพ. ร่วมจัดกีฬากาวน์เกียร์เกี่ยวใจ ครั้งที่ 3 ส่งเสริมนิสิตมีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 15/11/2566 14:34:34
นิสิตสาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกผลงานไปจัดแสดงในเทศกาลงานออกแบบ เชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2023) 6/11/2566 10:06:54
วิศวกรรมเครื่องกล มพ. จัดโครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2566 26/10/2566 16:16:46
ส่งเสริมนิสิตสู่ความเป็นสากล " นิสิตคณะเกษตรฯ ม.พะเยา เข้าร่วมวิจัยระยะสั้นด้านเทคโนโลยีการผลิตผึ้งพันธุ์ ประเทศไต้หวัน " 24/10/2566 11:31:32
สาขา SE คณะ ICT จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต (SE Project Day 2023) พัฒนาแนวคิดและต่อยอดผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 20/10/2566 15:47:19
นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานหลักสูตรนิวแมติกส์ โดยบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด 20/10/2566 14:49:50
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ การควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติระดับต้น รุ่นที่ 2-3 5/10/2566 14:54:38
Page 1 of 4 (142 items)Prev1234Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้