ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองกิจการนิสิต จัดประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2567 21/6/2567 16:35:02 ด้านการบริหาร
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านวิชาการแะงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา กับ สภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา 20/6/2567 15:40:43 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well-Being: BMI Challenge) ประจำปี 2567 20/6/2567 11:23:03 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (UP-EdPEx Assessor) 19/6/2567 13:58:17 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร 18/6/2567 12:11:31 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 “การเตรียมความพร้อมเพื่อเขียนประเมินค่างาน” 17/6/2567 16:24:54 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ผลคะแนนระดับ ผ่านดี ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 15/6/2567 18:05:24 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษาดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14/6/2567 16:42:37 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567 14/6/2567 14:55:13 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพิธีกรมืออาชีพ ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร 14/6/2567 13:53:48 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดอันดับ 11 ร่วมของประเทศไทย จาก Times Higher Education Impact Rankings 2024 14/6/2567 13:17:28 ด้านการบริหาร
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 14/6/2567 13:00:15 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมเดินตามรอยพระบาท “พระองค์ผู้ทรงทำ” ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ณ หอประชุมใหญ่ The Library café ม.สวนดุสิต 14/6/2567 12:09:59 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการเปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามามีส่วนร่วม ในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 14/6/2567 10:36:51 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 13/6/2567 16:09:56 ด้านการบริหาร
คณะสหเวชศาสตร์ ยินดีกับ ดร.สุดารัตน์ สังฆะมณี ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและการถ่ายทอดความรู้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13/6/2567 11:27:59 ด้านการบริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx 13/6/2567 10:01:41 ด้านการบริหาร
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 13 (3/2567) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA 13/6/2567 9:49:25 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เสริมสร้าง UP-PSF เพื่อมุ่งสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ 12/6/2567 16:59:09 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ติวเข้ม AUN-QA เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับหลักสูตร 12/6/2567 16:57:29 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2) 12/6/2567 16:28:58 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12/6/2567 15:49:34 ด้านการบริหาร
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา 12/6/2567 14:54:04 ด้านการบริหาร
พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 12/6/2567 14:16:27 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการประชุมใหญ่ประจำปี 2567 12/6/2567 11:28:46 ด้านการบริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม Credit Bank แนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต 12/6/2567 11:15:14 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และด้านวิจัยและนวัตกรรม กับโปลีเทคนิคการท่องเที่ยวบาหลี 11/6/2567 16:16:53 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะ 11/6/2567 16:13:46 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น 11/6/2567 16:08:18 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "จิตวิทยาการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขฯ" ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น 11/6/2567 16:05:16 ด้านการบริหาร
บุคลากรหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ประจำปี 2567 11/6/2567 15:48:46 ด้านการบริหาร
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมสำนักข่าวสารหนังสือพิมพ์ หลวงพระบาง สื่อวิทยุและโทรภาพของแขวงหลวงพระบาง ณ หลวงพระบาง สปป.ลาว 11/6/2567 15:46:05 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 11/6/2567 14:39:43 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2567 “เสริมทักษะ เพิ่มความรู้ สู่ธุรการยุค Digital” 11/6/2567 12:10:25 ด้านการบริหาร
กองอาคารสถานที่ ‘‘ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี 2567 ’’ 10/6/2567 8:57:12 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ และสโมสรนิสิต ดำเนินกิจกรรม CSR บริจาคและส่งมอบสิ่งของ ณ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 9/6/2567 11:42:47 ด้านการบริหาร
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน ของผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าสำนักงาน 7/6/2567 17:10:44 ด้านการบริหาร
โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน ของผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 7/6/2567 17:08:24 ด้านการบริหาร
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการฝึกงานนิสิตร่วมกับอาจารย์แหล่งฝึก” 7/6/2567 14:43:24 ด้านการบริหาร
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 7/6/2567 14:17:17 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สำรวจห้องเรียน อาคารสถานที่ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 6/6/2567 18:26:51 ด้านการบริหาร
กองอาคารสถานที่ ‘‘ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการทำงานสำหรับลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ’’ 6/6/2567 10:15:53 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 5/6/2567 14:47:23 ด้านการบริหาร
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาใหญ่คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 4/6/2567 10:33:24 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 1/6/2567 11:33:13 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 31/5/2567 16:41:05 ด้านการบริหาร
วิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL 31/5/2567 16:39:41 ด้านการบริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ยกทีมจัดโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มคุณภาพการทำงานให้มีมาตราฐาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ของมหวิทยาลัยพะเยา 31/5/2567 11:20:40 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับชำนาญการ 30/5/2567 16:39:29 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ 30/5/2567 16:34:58 ด้านการบริหาร
Page 1 of 63 (3142 items)Prev1234567616263Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน