ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการจัดการ นิสิต ป.โท การท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ จัดงานการท่องเที่ยวสีเขียวสู่โลกที่ยั่งยืน “Green Tourism to Sustainable World” 27/5/2567 20:39:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ หลักสูตรMBA ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพจากงานวิจัยและกลไก/แหล่ทุนสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ 27/5/2567 17:06:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและกระทรวงสาธารณสุข 27/5/2567 16:39:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่อย่างสร้างสรรค์ 24/5/2567 14:07:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการพิจารณา (รอบคัดเลือก) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนวัตกรและผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2567 24/5/2567 13:57:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการพิจารณาผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 24/5/2567 13:27:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
ดร.ชัชวาล วงค์ชัย นิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาตรีควบปริญญาโทสาขาชีววิทยา เข้าร่วมงานนิทรรศการและประชุมระดับนานาชาติ ภาคพื้นทวีปเอเชียและแปซิฟิก 22/5/2567 17:23:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำนิสิต (UP Leadership Training) ปีการศึกษา 2567 21/5/2567 21:00:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา 19/5/2567 15:09:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัล "ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น" จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566 17/5/2567 13:48:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 3/2567 16/5/2567 12:54:56 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบ English for Undergraduates พฤษภาคม 2567 15/5/2567 14:54:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP (C1) 15/5/2567 14:32:30 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษาและเทียบรายวิชา 001205 14/5/2567 10:49:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Youth Camp 13/5/2567 16:17:05 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีและขอยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณธีรุตม์ อนวัชศิริวงศ์ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 13/5/2567 13:49:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมกิจกรรมพี่ทนายสอนน้อง ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพนักกฎหมายสำหรับนิสิต 11/5/2567 14:33:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณากร พรประเสริฐ ในโอกาสได้รับการคัดเลือก Super KPIs 5.11.2 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Non-degree) 9/5/2567 10:12:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เมทิกา เลิศปฐมา ในโอกาสได้รับการคัดเลือก Super KPIs 5.11.1 หลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree) ประจำปีงบประมาณ 2567 9/5/2567 10:11:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 หลักสูตรในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 9/5/2567 10:08:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN organized activities to develop student leadership potential at Phetchaburi Province. 9/5/2567 7:00:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP 7/5/2567 16:23:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 7/5/2567 16:02:43 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เดินทางไปร่วมทำวิจัย ณ ประเทศอังกฤษ 7/5/2567 15:50:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์(กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษานิสิต) 7/5/2567 15:22:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการประชุมจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการศึกษา ครั้งที่ 1 3/5/2567 16:12:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการสโมสรนิสิต กิจกรรมที่ 3 ค่ายสายใยผู้นำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 30/4/2567 17:01:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 30/4/2567 15:47:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย SCIMSU Global Citizenship Camp 2024 รุ่นที่ 2 30/4/2567 11:05:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบ English for Undergraduates เดือนเมษายน 2567 23/4/2567 15:08:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต จัดการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567 (ประธานสภานิสิต , ประธานสารวัตรนิสิต , ประธานสหเวียง ) 18/4/2567 16:45:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 11/4/2567 9:46:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์ มพ. จับมือ มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จัด Project Day ภายใต้หลักสูตร Non–Degree 9/4/2567 9:35:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการประเมินทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา" 7/4/2567 16:23:01 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีสำเร็จการศึกษานิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 5/4/2567 17:03:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP 5/4/2567 14:56:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะผู้บริหารพบสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 4/4/2567 16:03:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะผู้บริหารพบสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 4/4/2567 15:59:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
รางวัลชนะเลิศกลุ่มบริหารธุรกิจ 3/4/2567 13:19:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต นำนิสิตเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 3/4/2567 10:06:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 2/4/2567 22:16:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมติดตามการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 2/4/2567 13:18:22 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมติดตามการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 2/4/2567 13:16:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมติดตามการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สพม.น่าน และสพป.น่าน เขต1 2/4/2567 13:10:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมติดตามการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สพม.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 และสพป.เชียงราย เขต 3 2/4/2567 13:06:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP (C1) 1/4/2567 15:21:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าอันดับ 1 เป็นปีที่ 2 สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด ของประเทศ ระดับอุดมศึกษา จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 29/3/2567 16:12:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
สอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 28/3/2567 15:07:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา 28/3/2567 14:56:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 28/3/2567 12:56:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 66 (3284 items)Prev1234567646566Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน