ประวัติอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

สุภกร พงศบางโพธิ์
ชื่อ-นามสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
ตำแหน่งบริหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน​ 2561 – ปัจจุบัน)
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา ปริญญา สถาบัน สาขา ปีการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์ ประเทศไทย (พ.ศ. 2522 – 2526)
ปริญญาโท M.Sc. (Biochemistry) มหาวิทยาลัยมหิดล Biochemistry ประเทศไทย (พ.ศ. 2527 – 2529)
ปริญญาเอก Ph.D. (Biochemistry) Auburn University Biochemistry The United Stated of America (1989 - 1992)
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 พ.ศ. 2559-2560

ประสบการณ์ด้านการสอน ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 1. คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ประเทศไทย ระยะเวลา 4 ปี
 2. คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย ระยะเวลา 5 ปี
 3. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย ระยะเวลา 14 ปี
 4. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย ระยะเวลา 12 ปี

ประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา /หรือหน่วยงานอื่นๆ

มหาวิทยาลัยพะเยา

 1. ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน)
 2. ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะเวลา 8 ปี
 3. ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะเวลา 2 ปี
 4. ตำแหน่ง รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะเวลา 3 เดือน
 5. ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ระยะเวลา 9 เดือน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 1. ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 8 ปี
 2. ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 6 เดือน
 3. ตำแหน่ง รักษาการคณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 7 เดือน
 4. ตำแหน่ง รักษาการคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 6 เดือน
 5. ตำแหน่ง รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 5 เดือน
 6. ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 4 ปี
 7. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 7 ปี
 8. ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 4 ปี
 9. ตำแหน่ง เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ระยะเวลา 2 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ

การอบรม

 1. หลักสูตร WINS โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (พฤศจิกายน 2563-กันยายน 2564)
 2. หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 6 (กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2562)
 3. หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ 5 (4-24 มิถุนายน 2554)
 4. หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง รุ่นที่ 7 (กันยายน - ตุลาคม 2545)
 5. การบริหารมหาวิทยาลัยตามโครงการ Thai University Administrators Shadowing (TUAS) Program (2005), University of New Brunswick, Canada
 6. การบริหารมหาวิทยาลัยตามโครงการ Asia Pacific Leadership Program in Education 2005, Educational Forum for Education: Educational Leadership at the Eastwest Center (EWC), University of Hawaii, USA
 7. การบริหารมหาวิทยาลัยตามโครงการ Executive Leadership Institute 2002, University Partner Academic leadership (UPAL): A Cross-national Partnership Linking WSU and Thailand’s Public and Private University, Washington State University, USA

ประสบการณ์ต่างประเทศ

 1. Visit and seek for possible cooperation with the university in Asia, Australia, America, and Europe
 2. Participate in World Congress/Conference in Europe and Australia
 3. Research works under JSPS-NRCT project 2002-2012, Japan
 4. Strengthen academic collaboration with partner university in Australia and Asia
 5. Participate in educational exhibition in China, Vietnam and Myanmar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม

 1. คณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 2. คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 3. คณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3
 4. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 5. กรรมการอ่านผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 6. กรรมการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (2553 – 2555) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 7. กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยพิษณุโลก (2551 – 2553) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
 8. อนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 9. ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกองทัพบก
 10. ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
 11. คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

สมาชิกสมาคม

 1. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 2. สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
 3. สมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) เมื่อ 5 ธันวาคม 2553
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) เมื่อ 5 ธันวาคม 2550

เกียรติประวัติ

 1. “สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น” ในการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงแรงงาน
 2. เกียรติบัตรกระทรวงวัฒนธรรม “ได้รณรงค์ส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทย ด้วยการแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น ประจำปี 2563”
 3. ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2562 ประเภทบริหาร
 4. นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2562 สาขาบริหารองค์กร
 5. ศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2562 สาขาเทคนิคการแพทย์
 6. เกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ของ สกสค. พ.ศ. 2554
 7. บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2544
 8. ประกาศนียบัตรผลการเรียนดีเด่น The Honor Society of Phi Kappa Phi, Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535
 9. ประกาศนียบัตรผลการเรียนดีเด่น The Honor Society of Gamma Sigma Delta คณะเกษตรศาสตร์ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2535
 10. University Development Committee (U.D.C) scholarship ประเทศไทย พ.ศ. 2527 – 2529

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 2550
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 2553