ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน)

สุเมธ แย้มนุ่น
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
17 กรกฎาคม 2553 – 19 กันยายน 2553

  ประวัติเพิ่มเติม  
มณฑล สงวนเสริมศรี
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เภสัชกร มณฑล สงวนเสริมศรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
20 กันยายน 2553 – 10 พฤศจิกายน 2561

  ประวัติเพิ่มเติม  
สุภกร พงศบางโพธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน​ 2561 – ปัจจุบัน

  ประวัติเพิ่มเติม