มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมและรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณต่อองค์การ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมและรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณต่อองค์การ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับาติ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ หอโดมดอยหลวง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2562 ภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานด้านการเกษตร อาหาร และสินค้าทางการเกษตรมากมาย

โดยกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ก็ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการภายในงานและได้รับเกียรติจาก คุณจินจณา  โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดพะเยา และรองนายกเหล่ากาชาดเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการภายในงาน และรับฟังการนำเสนอผลงานจากบูธนิทรรศการ ที่ต่างนำความรู้ภายในองค์การของตนมาเผยแพร่ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน


ภาพ :   นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส.ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   tananannad.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/11/2019 9:16:48 AM