English | 中文
 

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

School of Energy and Environment

ตัวย่อคณะ : SEEN

สีประจำวิทยาลัย : สีเขียว (Green 1) รหัสสี #5FFB17
และสีส้ม (Dark Orange 1) รหัสสี #F87217

website : http://www.seen.up.ac.th

 

ชื่อ - สกุล  :  รองศาสตราจารย์.ดร.วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
ตำแหน่ง    :  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม


หลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร 3 สาขาวิชา

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ประวัติความเป็นมา

     วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จัดตั้งขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 นับเป็นสำนักวิชาที่ 12 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันในปีการศึกษา 2552 เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา      3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

    นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนดำเนินการรับนิสิตในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในภูมิภาคและเพิ่มการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ปรัชญา

    วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมยึดถือปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นพื้นฐาน คือ“มุ่งเน้นการค้นคว้าและสะสมองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการ และความเป็นสากล มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ในการดำรงชีวิตและสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบและสันติสุขมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม”

วิสัยทัศน์

    มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการต่อสังคม