ประวัติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

คุณหญิงไขศรี_ศรีอรุณ
ชื่อ-นามสกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
ตำแหน่งบริหาร
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

คุณวุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา ปริญญา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ปีการศึกษา
ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาษาฝรั่งเศส ประเทศไทย (พ.ศ. 2503)
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาษาฝรั่งเศส ประเทศไทย (พ.ศ. 2505)
ประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาต่างประเทศ Université de Paris (ซอร์บอนน์)พ.ศ. 2506
ประกาศนียบัตรด้านอารยธรรมฝรั่งเศส Université de Paris (ซอร์บอนน์) พ.ศ. 2507
ประกาศนียบัตรสัทศาสตร์ฝรั่งเศส Université de Paris (ซอร์บอนน์) พ.ศ. 2507

ประวัติการรับราชการ

 • อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2503
 • โอนมารับราชการในตำแหน่งอาจารย์คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2508
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะโบราณคดี พ.ศ. 2517
 • รองศาสตราจารย์ ระดับ 10 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี พ.ศ. 2531
 • ศาสตราจารย์ ระดับ 10 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี พ.ศ. 2540
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากรพ.ศ. 2541
 • ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ ทางราชการ

 • ประธานที่ประชุมอธิการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536
 • รองประธานที่ประชุมอธิการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
 • ประธาน อ.ก.ม.วิสามัญเกี่ยวกับการอุธรณ์และร้องทุกข์ (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2539 – 2543
  • กรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม(วุฒิสภา)
  • กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ(วุฒิสภา)
  • กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยทักษิณ(วุฒิสภา)
  • กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา พ.ร.บ.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(วุฒิสภา)
  • กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา พ.ร.บ.มหามกุฏราชวิทยาลัย(วุฒิสภา)
  • กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา พ.ร.บ.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร (สภาผู้แทนราชฎร) พ.ศ. 2547
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการสาขาฝรั่งเศส ของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารนาผลงานทางวิชาการเพื่อเลือนระดับ 10 เป็นอันดับ 11 สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะของทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิริยธร
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2541 – 2545
 • อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2545 – 2547
 • นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547 – 2553
 • นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2547 – 2549
 • ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2548
 • กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน
 • นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.)
 • นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบริหาร

 • รักษาการหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตกคณะโบราณคดี พ.ศ. 2513
 • รองคณบดีคณะโบราณคดี พ.ศ. 2513 – 2518
 • เลขานุการและรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2519 – 2520
 • คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2521 – 2525
 • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2525 – 2529
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2531 – 2539
 • ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร พ.ศ. 2539 – 2543

ตำแหน่งหน้าที่ด้านสังคม

 • เลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน
 • ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (สคฝท.)
 • นายกสมาคมศิษย์เก่าอัปสรสวรรค์
 • ประธานอนุกรรมการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐานที่โรงเรียนสตรีวิทยา
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่าย โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน
 • หัวหน้าสาขามนุษยศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน
 • ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ พ.ศ. 2544 – 2548

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 • กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • กรรมการบริหารโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทย โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

# พ.ศ.
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 2553 – 2556 (วาระที่ 1)
2556 – 2559 (วาระที่ 2)
2560 – 2563 (วาระที่ 3)
2563 – ปัจจุบัน (วาระที่ 4)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 2547 - 2549
2552 - 2558
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 - 2553
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 2531 – 2539

ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ

 • L’Art en Thailand แปลจากต้นฉบับภาษาไทย "ศิลปะในประเทศไทย" ของ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (สำนักพิมพ์ดวงกมล)
 • พจนานุกรมภาษาฝรั่งเศส - ไทย : ศัพท์เฉพาะประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี Editions des cahiers de France, 1992
 • ตำราเรื่อง "L’Optique Occidentale dans la peinture thaie sous le règne de Rama IV"
 • Le Râmâyana en Thailand ประวัติย่อพร้อมเรื่องย่อของรามเกียรติ์ และคำบรรยายภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จัดทำเพื่อห้องสมุดศูนย์ตะวันออกศึกษา เมืองตุริน ประเทศอิตาลี (CESMEO)
 • หนังสือ "พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประดิษฐานที่ระเบียงรอบองค์พระปฐมเจดีย์ Les Statues du Buddha de la galerie de Phra Pathom Chedi" สำนักพิมพ์ Omdres d’orient
 • Les Etres de I’Himâlaya (สัตว์หิมพานต์) เขียนร่วมกับ Prof.jean Boisselier จัดพิมพ์โดย CESMSO เมืองตุริน ประเทศอิตาลี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 2534
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 2539
จตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.) 2540
ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) 2547
Commandeur des Palmes Academiques (ฝรั่งเศส) 2536