x
# 
ประกาศ และ มาตรการ มพ. (COVID-19) 
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19/7/2565 15:28:04 | 219
สรุปแนวทางการคัดกรองโควิด -19 อ่าน ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา และพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 3/11/2564 11:13:54 | 6698
ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 28/10/2564 16:12:34 | 3539
มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริหารจัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด มพ. 23/10/2564 13:06:47 | 4113
การปิดที่ทำการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2021 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 19/10/2564 20:32:09 | 2905
มาตรการควบคุมโรค โควิด-19 สำหรับ นิสิต/นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรและประชาชนทั่วไปก่อนการเดินทางเข้าสู่พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 22/8/2564 22:28:20 | 4990
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับล่าสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 26/7/2564 8:38:35 | 5551
มาตราการเยียวยาและช่วยเหลือของมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 14/7/2564 8:19:29 | 4094
เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ของบุคลากรช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระลอกใหม่ 15/4/2564 12:19:14 | 14173
เรื่อง การเข้า-ออก มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 14/4/2564 15:28:22 | 11698
เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป 12/4/2564 7:54:48 | 23284
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) 20/12/2563 12:53:10 | 10095
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 18/12/2563 14:00:42 | 5463
ประกาศ เวียง มหาวิทยาลัยพะเยา 2/12/2563 20:18:09 | 6511
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระยะที่สอง สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 1/12/2563 18:05:07 | 10366
เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 20/8/2563 15:44:47 | 8692
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) 1/8/2563 16:30:38 | 6631
เรื่อง แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติบัติการเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (ช่วงสถานการณ์โควิด -19 (COVID -19) คลี่คลาย) 1/8/2563 16:18:47 | 17083
เรื่อง มาตรการและแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 24/7/2563 21:27:25 | 12829
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 15/6/2563 10:33:31 | 20244
Page 1 of 3 (44 items)Prev123Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน