รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1088


รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายนโยบายและแผน

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1001


ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1082


รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1080


ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1083


ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายคุณภาพนิสิต

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1004


นายประฐมพงษ์ ทองรอด

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1283


ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 8992


ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3156


ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 2322


ศ.คลินิก ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณบดีคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์

คณบดีคณะทันตแพทย์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3421


ผศ.อุดม งามเมืองสกุล

คณบดีคณะนิติศาสตร์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1618


ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ -


ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3256


รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3182


ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และนิเทศศาสตร์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1508


รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1730


ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3811


รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3389


ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1680


รศ.จันทนี เพชรานนท์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3358


ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3336


ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1270


รศ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1382


รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

คณบดีคณะพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3400


ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

รักษาการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

โทร. 0-2655-1100


รองศาสตราจารย์ ดร.
มนตรา พงษ์นิล
รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1305


รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์

ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3833


รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเขตเชียงราย

โทร. 0 5446 6666 ต่อ -


ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

โทร. 0 5446 6666 ต่อ -


ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

โทร. 0 5446 6666 ต่อ -


รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ -


ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

โทร. 0 5446 6666 ต่อ -


ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

โทร. 0 5446 6666 ต่อ -


ผศ.อังคณา ปานเทือก

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1055


นางจารุวรรณ โปษยานนท์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1003


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 25/01/2566