x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
"อาจารย์และนิสิตสื่อใหม่" เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้บริโภคสื่อระดับประเทศ 8/2/2566 9:00:13 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแบบ Micro-Credentials มหาวิทยาลัยพะเยา 7/2/2566 16:38:46 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) 7/2/2566 16:34:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยา จัดมหกรรม "ชวนกัน RUN UP 2023" สร้างเสริมสุขภาพ Societal Well-Being 7/2/2566 15:51:12 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต “กิจกรรมอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)” 7/2/2566 14:46:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขยายเวลาเปิดให้บริการนิสิต ช่วงสอบปลายภาค (Final) #มีบริการรถบัสส่งหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 7/2/2566 14:00:03 ด้านการบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิต มพ. จัดกิจกรรมค่ายผู้นำ ปลูกฝังประชาธิปไตย สร้างเสริมอุปนิสัยพลเมืองดีร่วมกับชุมชน 7/2/2566 13:29:39 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ม.พะเยา จัด Area-based Research Publication ดันงานวิชาการรับใช้สังคม สู่การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 7/2/2566 11:23:54 ด้านการวิจัย
อาจารย์และนักวิจัย SEEN ยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 7/2/2566 11:07:43 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแนะแนวเส้นทางอาชีพนักกฎหมาย อาชีพ นิติกร 6/2/2566 18:47:09 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดพะเยา 6/2/2566 18:17:47 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ ประชุมเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 6/2/2566 18:01:15 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรอบรม “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” (รุ่นที่ 47) 6/2/2566 17:09:28 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ “ทักษะการคิดสร้างสรรค์” พัฒนานิสิตให้มีทักษะด้าน Soft Skills อย่างสมดุล 6/2/2566 16:57:41 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิศวะ ม.พะเยา MOU ร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 6/2/2566 16:13:27 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน 2566 6/2/2566 16:08:50 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือมหาวิทยาลัยในเครือ เทา-งาม สัมพันธ์ 6/2/2566 15:29:19 ด้านการบริหาร
‘นิสิตพัฒนาสังคมและครูสังคม ผนึกกำลังกับ ชาวศรีถ้อย’ จังหวัดพะเยา สร้างฝายเพื่อชีวิต 6/2/2566 15:15:44 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม ICT จิตอาสาเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 ส่งเสริมนิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม 6/2/2566 14:54:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมกราคม 2566 6/2/2566 13:49:47 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนางานวิจัย (R2R) 6/2/2566 13:21:38 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6/2/2566 12:51:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม " Goodbye Senior" เพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ (นิสิต) ชั้นปีที่ 4 6/2/2566 11:27:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม "การถอดบทเรียนการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 6/2/2566 11:24:59 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม “Balance Score Card : BSC” เพื่อรายงานผลความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 6/2/2566 11:23:51 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 6/2/2566 11:21:26 ด้านการวิจัย
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดแข่งขันดนตรีไทยสากล ในงานการจัดการแฟร์ครั้งที่18 : Creative Hub 6/2/2566 11:19:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การนำนวัตกรรมต่อยอดสู่ธุรกิจ” ในงานการจัดการแฟร์ครั้งที่18 : Creative Hub 6/2/2566 11:17:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดการประกวด Miss Paradise 2023 ในงานการจัดการแฟร์ครั้งที่18 : Creative Hub 6/2/2566 11:14:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดแข่งกินจุในกิจกรรม “กิ๊นแต้กิ๊นว่า” ในงานการจัดการแฟร์ครั้งที่18 : Creative Hub 6/2/2566 11:08:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
สานฝันให้คนชอบ Dance สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดการประกวด Cover dance ในงานการจัดการแฟร์ครั้งที่18 : Creative Hub 6/2/2566 11:06:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดหนัก จัดเต็ม กับโครงการการจัดการแฟร์ครั้งที่ 18 : Creative Hub 6/2/2566 11:05:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะผู้บริหาร และคณาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 6/2/2566 11:03:17 ด้านการบริหาร
สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมโชว์ของหน้าตึก ครั้งที่ 6 Theme "วันเด็ก" 6/2/2566 11:02:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้าน “การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย” 6/2/2566 11:00:21 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการถอดบทเรียนและสร้างโมเดลรัฐ-พัฒน์นวัตกร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6/2/2566 10:43:04 ด้านการวิจัย
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา แหล่งเรียนรู้และให้คำปรึกษา เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ด้วยการให้คำปรึกษาใช้งาน “โปรแกรม EndNote สำหรับการเขียนเอก 5/2/2566 15:45:43 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับงานธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิต” 3/2/2566 16:06:12 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ AHS Fun Fair 2023 ตอน กาดกองเตว เตวขึ้นเนิน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานจอดรถคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 3/2/2566 15:55:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ ICT จัดโครงการ ICT กาดมั่ว เตียวสันอ่าง เปิดพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงออกด้านความสามารถ ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้กับนิสิต 3/2/2566 15:48:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 25 “เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา” 3/2/2566 14:42:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา โดยงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมการนำเสนอ (Pitching) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 3/2/2566 13:54:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
การประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเกษตรฯ ม.พะเยา 3/2/2566 13:45:34 ด้านการบริหาร
ม.3 สาธิต มพ.ระดมทีม จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ RUN ALIVE จากการเรียนรู้ในรายวิชา สู้กิจกรรมบูณาการสร้างสรรค์ 3/2/2566 11:54:22 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองแผนงานจัดโครงการอบรม Balance Score Card (BSC) เพื่อรายงานผลความสำเร็จของโครงการฯ 3/2/2566 11:37:47 ด้านการบริการวิชาการ
กองกิจการนิสิต เปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ลงสมัครนายกองค์การนิสิต 3/2/2566 9:28:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 1/2566 3/2/2566 9:20:45 ด้านการบริหาร
คณะ ICT จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเป็นช่องทางให้แก่นิสิตในการแสดงความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับบริการด้านต่าง 2/2/2566 16:31:56 ด้านการผลิตบัณฑิต
อาจารย์สาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกแบบรูปแบบกาดพาเยาว์คราฟท์และมาสคอต ในงาน "กาดพาเยาว์คราฟท์" 2/2/2566 16:27:17 ด้านการบริการวิชาการ
ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ " โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา " โดยคณะเกษตรฯ ม.พะเยา 2/2/2566 15:04:06 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 209 (10416 items)Prev1234567207208209Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน