ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 30/9/2565 13:46:08 ด้านการบริหาร
ส่งมอบงานเพื่อการพัฒนาต่อ : ส่งมอบงานคณบดีท่านใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล) 30/9/2565 13:15:53 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน รศ.พรรณยุพา นพรัก และ ดร.รัชตะ พันธุ์แสง 30/9/2565 9:45:25 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ ลงพื้นที่สำรวจและประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 29/9/2565 16:21:37 ด้านการบริหาร
การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 29/9/2565 13:46:13 ด้านการบริหาร
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวน!! เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน (ผู้ป่วยนอก) 29/9/2565 10:26:53 ด้านการบริหาร
คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 จำนวน 2 รางวัล 28/9/2565 10:48:29 ด้านการบริหาร
โรงเรียนสาธิต มพ. ดำเนินการประชุมรายงานการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและจัดกิจกรรมแยกขยะให้ถูกต้องแก่นักเรียน 28/9/2565 9:19:56 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปรึกษาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 27/9/2565 14:48:25 ด้านการบริหาร
คณะ ICT จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (ทำงานอย่างไร ไม่เสี่ยงภัย “ออฟฟิศซินโดรม”) เพื่อให้บุคลากรภายในคณะมีความเข้าใจอาการออฟฟิศซินโดรม 26/9/2565 14:32:59 ด้านการบริหาร
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านจีนวิทยา ครั้งที่ 1 23/9/2565 16:30:39 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมการลงพื้นที่สถานศึกษา Site Visit Online ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting 23/9/2565 16:03:13 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ถวายราชสดุดี "วันมหิดล" ประจำปี 2565 23/9/2565 15:21:45 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 23/9/2565 10:16:02 ด้านการบริหาร
CITCOMS มอบโล่เกียรติคุณการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 22/9/2565 16:00:02 ด้านการบริหาร
ที่ปรึกษา รมว. อว. พร้อมด้วย อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยาหารือต่อยอดความร่วมมือ U2T 22/9/2565 15:14:35 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิต รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานประเภทสายสนับสนุน 21/9/2565 21:47:34 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (AUN QA Version 4.0) 21/9/2565 17:58:00 ด้านการบริหาร
อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยาแสดงความยินดีกับอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาในโอกาสย้ายสำนักงานมาที่ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี 21/9/2565 15:59:08 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21/9/2565 12:51:57 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 20/9/2565 14:55:32 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting 20/9/2565 14:50:28 ด้านการบริหาร
คณะ ICT จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ระดมแนวคิดในการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในคณะ 20/9/2565 13:53:37 ด้านการบริหาร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าคูหาร่วมเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19/9/2565 15:00:04 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19/9/2565 10:31:03 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 16/9/2565 16:35:13 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เปิดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 16/9/2565 14:38:44 ด้านการบริหาร
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 16/9/2565 14:37:21 ด้านการบริหาร
SEEN เปิดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 16/9/2565 11:30:32 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 15/9/2565 15:43:24 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 15/9/2565 14:23:20 ด้านการบริหาร
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบของที่ระลึกให้ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีครบวาระและผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565 15/9/2565 11:12:00 ด้านการบริหาร
เกษียณสุข เกษมสันต์ โครงการเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕ 14/9/2565 20:01:58 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 14/9/2565 8:28:20 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงแรมภูเก็ตแมริออท รีสอร์ทฯ 13/9/2565 13:50:17 ด้านการบริหาร
สาขาเศรษฐศาสตร์ ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 13/9/2565 13:40:12 ด้านการบริหาร
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 13/9/2565 13:38:06 ด้านการบริหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 13/9/2565 13:37:15 ด้านการบริหาร
รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ 13/9/2565 10:28:30 ด้านการบริหาร
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 13/9/2565 10:23:48 ด้านการบริหาร
คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 12/9/2565 18:14:12 ด้านการบริหาร
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาประธานหลักสูตร ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย จังหวัดเชียงราย 12/9/2565 18:00:36 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมแสดงคิดเห็น"แบบประเมินความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 12/9/2565 15:59:52 ด้านการบริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายพยนต์ ดวงทิพย์ ตำแหน่ง พยาบาล 10/9/2565 12:19:59 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน และโครงการพัฒนาศักยภาพเลขานุการ ณ โรงแรมภูฟ้าวารี เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 9/9/2565 20:29:05 ด้านการบริหาร
บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9/9/2565 16:19:46 ด้านการบริหาร
แสดงความยินดีกับ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์  รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ อาจารย์มืออาชีพมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ 3 8/9/2565 11:50:23 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความผูกพันในองค์กร 8/9/2565 11:19:20 ด้านการบริหาร
โรงเรียนสารภีพิทยาคม เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 7/9/2565 9:09:25 ด้านการบริหาร
กองแผนงานจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (KM ระบบ e-Budget) ครั้งที่ 1/2565 6/9/2565 16:55:49 ด้านการบริหาร
Page 1 of 56 (2765 items)Prev1234567545556Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน