ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ต้อนรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 9/12/2566 10:10:09 ด้านการบริหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบศิษย์เก่าทุนพระราชทานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฯ 9/12/2566 9:22:42 ด้านการบริหาร
รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันแพร่กระจายเชื้อโรคไข้เลือดออกหอพักแพทย์และหอพักพยาบาล 8/12/2566 20:13:48 ด้านการบริหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมคณะผู้บริหาร พบศิษย์เก่าและผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ณ ประเทศกัมพูชา 8/12/2566 18:17:55 ด้านการบริหาร
กองอาคารสถานที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) 8/12/2566 14:27:58 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7/12/2566 13:15:03 ด้านการบริหาร
รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง Ultrasound ความถี่สูง (Phacoemulsification) และใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย 7/12/2566 11:06:05 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ ที่ได้รับเลือกให้เป็น อาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2566 7/12/2566 10:26:12 ด้านการบริหาร
พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 6/12/2566 14:26:11 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา จัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ” 5 ธันวาคม 2566 5/12/2566 23:24:04 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในการบริหารงานและสื่อสารองค์กร “การประยุกต์ใช้ Chat GPT ในการปฎิบัติงาน” 4/12/2566 15:58:19 ด้านการบริหาร
UP TALK Talk with UP Executives 4/12/2566 11:00:40 ด้านการบริหาร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดบรรยายทางวิชาการ รายวิชา การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3/12/2566 14:40:44 ด้านการบริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับคุณภาพ 2/12/2566 7:29:10 ด้านการบริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเกณฑ์ประเมิน GREEN&CLEAN Hospital Challenge ประจำปี 2566 ระดับมาตรฐาน 1/12/2566 21:00:17 ด้านการบริหาร
คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ พร้อมพูดคุยด้านสหกิจศึกษา และวิศวกรรมเทคโนโลยีประยุกต์ 1/12/2566 17:04:31 ด้านการบริหาร
ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา 1/12/2566 14:19:55 ด้านการบริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย UHosNet ครั้งที่ 82 1/12/2566 11:41:05 ด้านการบริหาร
SEEN organized KM-SEEN The Series 2024: EP.02 Knowledge to the Societal Community, exchanging and sharing the academic service experiences. 1/12/2566 8:37:29 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ Love Yourself 29/11/2566 22:40:16 ด้านการบริหาร
แสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 29/11/2566 9:59:53 ด้านการบริหาร
การประชุมใหญ่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จดทะเบียนแล้ว 28/11/2566 15:41:29 ด้านการบริหาร
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ ภายใต้หัวข้อ “บทบาทนักเทคนิคการแพทย์กับงานด้านอณูชีววิทยาระดับโมเลกุลและการแพทย์แม่นยำ” 28/11/2566 11:01:08 ด้านการบริหาร
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 28/11/2566 10:07:28 ด้านการบริหาร
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 8/2566 28/11/2566 9:49:05 ด้านการบริหาร
BCA Sharing ครั้งที่ 1/67 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 27/11/2566 13:41:14 ด้านการบริหาร
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต ร่วมสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2566 27/11/2566 13:24:18 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11 24/11/2566 19:47:43 ด้านการบริหาร
SEEN-UP, formalize a collaborative for academic development, research, and academic services with the WAVE BCG Co., Ltd., and obtaining the ... 24/11/2566 12:15:55 ด้านการบริหาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย แนะแนวสัญจรแนวทางการศึกษาต่อ ป.ตรี เปิดรับ TCAS 8 สาขาวิชา 24/11/2566 10:57:17 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567" 23/11/2566 13:32:59 ด้านการบริหาร
SEEN-GMC unit, underwent an assessment for ISO 14065: 2020 and ISO/IEC 17029: 2019 to maintain and enhance the quality standards of the GMC unit... 23/11/2566 10:26:53 ด้านการบริหาร
คณะ ICT ร่วมประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 4/2566 22/11/2566 17:47:03 ด้านการบริหาร
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2566 22/11/2566 14:11:06 ด้านการบริหาร
กองอาคารสถานที่เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนากายภาพ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 22/11/2566 13:38:37 ด้านการบริหาร
ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 21/11/2566 11:18:15 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (UP-PSF) “แนวทางและเทคนิคการเขียนส่งผลงานอาจารย์มืออาชีพ” 20/11/2566 16:06:51 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา จัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 17/11/2566 16:43:54 ด้านการบริหาร
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 10 (3/2566) 17/11/2566 16:39:39 ด้านการบริหาร
คณะเเพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 17/11/2566 9:48:28 ด้านการบริหาร
วิศวะ ร่วมกับ ICT หารือแนวทางในการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 16/11/2566 13:42:59 ด้านการบริหาร
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 16/11/2566 11:13:24 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 15/11/2566 14:08:39 ด้านการบริหาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเสวนาและแสดงความคิดเห็นการให้บริการท่องเที่ยวเมืองพะเยา ต่อยอดการท่องเที่ยวจากชุมชนสู่ระดับสากล 14/11/2566 12:13:12 ด้านการบริหาร
SEEN, Congratulate to the Dean, to receive an award of being an outstanding alumni, 2023. 14/11/2566 10:07:06 ด้านการบริหาร
REEN, meeting to aimed at delivering academic services in high-quality and internationally standard. 13/11/2566 16:49:53 ด้านการบริหาร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2566 13/11/2566 11:14:42 ด้านการบริหาร
" พิธีลงนามความร่วมมือ MOU 5 หน่วยงาน ภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ " 10/11/2566 13:45:45 ด้านการบริหาร
กองอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกลุ่มอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 9/11/2566 14:29:24 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566” 7/11/2566 16:24:22 ด้านการบริหาร
Page 1 of 57 (2822 items)Prev1234567555657Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน