ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 12/1/2566 15:35:21 ด้านความเป็นสากล
UPITI จัดประชุมความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 กับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์ 26/12/2565 15:01:28 ด้านความเป็นสากล
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 22/12/2565 16:43:21 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้ต้อนรับนักศึกษาชาวจีนเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 16/12/2565 14:17:10 ด้านความเป็นสากล
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีประชุมพัฒนาความร่วมมือกับ University of the Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์ 16/12/2565 9:25:36 ด้านความเป็นสากล
แน่นแฟ้น! เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ (ไทย-ลาว) คณะเกษตรฯ ม.พะเยา X สาธารณะรัฐประชาชนลาว 13/12/2565 14:36:28 ด้านความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day ร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดพะเยา 9/12/2565 15:29:57 ด้านความเป็นสากล
ผอ.สถาบันนวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็น Plenary Speaker ในงาน 2nd National Conference Agri-Aqua Technololgy Business Incubation ณ เมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์ 9/12/2565 10:37:09 ด้านความเป็นสากล
คณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าเยี่ยมชมและร่วมบันทึกรายการวิทยุในห้องปฎิบัติการของภาควิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สปป.ลาว 29/11/2565 14:15:59 ด้านความเป็นสากล
คณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าพบภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านสื่อของ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดความต้องการกำลังคนของธุกิจสื่อในอนาคต 29/11/2565 14:14:40 ด้านความเป็นสากล
คณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าพบคณบดีคณะอักษรศาสตร์ เพื่อหารือถึงแนวทางการร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนิสิตด้านสื่อ 29/11/2565 14:13:32 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ณ Politeknik Pariwisata Bali 23/11/2565 8:52:26 ด้านความเป็นสากล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อน คุณค่าวัฒนธรรมสู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความร่วมมือระหว่างประเทศ 17/11/2565 18:09:38 ด้านความเป็นสากล
ม.พะเยา เข้าร่วมสัมมนาและประชุมความร่วมมืองาน Thailand - Korea Smart City Day 10/10/2565 13:55:14 ด้านความเป็นสากล
ม.พะเยาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส จัดกิจกรรม Campus France University Tour 2022 23/9/2565 16:26:35 ด้านความเป็นสากล
กองแผนงาน คว้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา 23/9/2565 11:33:20 ด้านความเป็นสากล
คณะ ICT คว้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสายวิชาการ โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา 22/9/2565 11:57:05 ด้านความเป็นสากล
รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล 22/9/2565 9:52:53 ด้านความเป็นสากล
สัตวศาสตร์ ม.พะเยา สุดปัง! มุ่งหน้าเข้าร่วม " การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 'NASCoT 2022 " 9/8/2565 20:50:14 ด้านความเป็นสากล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อ.ดร.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาจญน์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ the 44th Annual International Conferen 3/8/2565 14:00:30 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม I-CON UP Camp 2022 30/7/2565 21:20:46 ด้านความเป็นสากล
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Audition เพื่อคัดเลือกนิสิตโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (I-CON UP 2022) 21/7/2565 17:10:21 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการกิจกรรม Audition เพื่อคัดเลือกนิสิตโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา I-CON UP 21/7/2565 17:08:13 ด้านความเป็นสากล
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประเมินพิจารณาคัดเลือก ผู้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 21/7/2565 16:19:31 ด้านความเป็นสากล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตฯ คณะสหเวชศาสตร์ นำทีมบุคคลากรในคณะ เข้าร่วมโครงการ Pride And Proud 2022 4/7/2565 11:56:32 ด้านความเป็นสากล
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเทศกาล Pride Month UP Pride & Proud พหุ-สุนทรียะ-ดนตรี-เท่าเทียม ณ สนามหญ้า หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 1/7/2565 13:03:15 ด้านความเป็นสากล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ผนึกกำลังร่วมสร้างเมืองสร้างสรรค์สู่เชียงรายเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก 26/6/2565 18:00:28 ด้านความเป็นสากล
คณะนิติศาสตร์ ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 8/6/2565 16:05:11 ด้านความเป็นสากล
เข้าปีที่ 12 ของ ม.พะเยา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 10 ของประเทศไทย 28/4/2565 11:22:35 ด้านความเป็นสากล
Research Visit of Assoc.Prof.Dr. Tanakit Thianwan and Mr. Chonjaroen Chairatsiripong at Derby, UK 10/3/2565 15:04:26 ด้านความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พ. 1/3/2565 11:20:34 ด้านความเป็นสากล
School of Pharmaceutical Sciences provides practical learning under Covid-19 28/1/2565 16:25:21 ด้านความเป็นสากล
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สุดยอดผู้นำระดับอาเซียน (Asean Leadership Program 2021-2022) 30/12/2564 13:25:02 ด้านความเป็นสากล
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ 24/12/2564 11:09:52 ด้านความเป็นสากล
University of Phayao wins 12th in UI Green Metric World University Ranking 2021 23/12/2564 14:53:08 ด้านความเป็นสากล
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ นำทีมวิศวกรชีวการแพทย์รุ่นใหม่จากประเทศไทยเข้าร่วมชิงทุนโครงการวิจัยเพื่อชุมชนจากสมาคมวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า 21/12/2564 16:25:02 ด้านความเป็นสากล
TCJ-Cultural Exchange Project (Thai-Cambodia-Japan) via ZOOM Cloud Meeting 21/12/2564 14:02:31 ด้านความเป็นสากล
ม.พะเยา คว้าอันดับที่ ๑๒ จากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2021 17/12/2564 13:55:49 ด้านความเป็นสากล
ม.พะเยา หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย กับ Universitätsmedizin Berlin 9/12/2564 15:27:44 ด้านความเป็นสากล
Forum international sur l'lA et l'education Faire de I'lA un bien commun pour transformer l'education7-8 decembre 2021 7/12/2564 15:39:12 ด้านความเป็นสากล
คณะ ICT เปิดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICSEC 2021 พร้อมต้อนรับนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอกว่า 85 ผลงาน 20/11/2564 15:15:13 ด้านความเป็นสากล
โรงพยาบาลทันตกรรม ขอแจ้งการปรับการให้บริการทางทันตกรรม 20/10/2564 9:07:35 ด้านความเป็นสากล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศงดให้บริการทางทันตกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุข วันที่ 21 ตุลาคม 2564 18/10/2564 15:17:00 ด้านความเป็นสากล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการทางทันตกรรม โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2564 15/10/2564 10:45:48 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ Yunnan Daily ในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 15/10/2564 10:22:28 ด้านความเป็นสากล
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอด้วยวาจา ใน The 3rd FCT-HEC 27/9/2564 17:05:22 ด้านความเป็นสากล
คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี วันทันตสาธาณสุขแห่งชาติประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 22/9/2564 16:57:59 ด้านความเป็นสากล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ" 15/9/2564 11:33:26 ด้านความเป็นสากล
Conserving the 'green peafowl' of Phayao forest to Thai brands on the Silk Road 10/9/2564 16:03:34 ด้านความเป็นสากล
การปรับตัวของมหาวิทยาลัยไทยต่อการพลิกโฉมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานฑูตวิทยาศาสตร์ ผ่าน European Green Deal - Carbon neutrality 6/9/2564 11:57:18 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 4 (170 items)Prev1234Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน