ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 29/9/2565 15:13:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN จัดบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายและแผนพลังงานและสิ่งแวดล้อมของไทยและโลก 29/9/2565 11:00:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายหลังภาวะวิกฤต 29/9/2565 9:52:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิศวกรรมโยธา และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการแข่งขัน “BIM object Green Design Competition” 2022 28/9/2565 16:05:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 28/9/2565 15:34:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
เปิดรับประสบการณ์การณ์การท่องเที่ยวใหม่ โดยบอลพาเที่ยว Backpacker Ball นักเดินทางที่มีผู้ติดตามในเพจถึงหลักล้าน แบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวทั่วไทย 28/9/2565 11:04:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา 28/9/2565 10:21:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานในรายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 27/9/2565 16:24:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานในรายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 27/9/2565 13:46:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรม“พลังเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม” 27/9/2565 9:56:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 26/9/2565 15:44:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมอบอรม "การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารยุคใหม่" 26/9/2565 15:10:30 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ ICT อบรมหัวข้อ “ทักษะการบริหารจัดการเวลา” เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 บริการจัดการเวลาให้สมดุล พร้อมทั้งรับรู้ถึงภาวะซึมเศร้าและการจัดการอารมณ์ 26/9/2565 14:25:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะนิติศาสตร์หลักสูตรควบ 2 ปริญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท การแข่งขันในโครงการ THE LAWNCH PAD for lawyers 26/9/2565 11:49:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมพบอาจารย์ 6 รายวิชา บูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผ่าน Microsoft Teams Live Event 23/9/2565 14:02:22 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564 23/9/2565 13:35:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 22/9/2565 11:41:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นิสิต “รางวัลสัตตภัณฑ์” ประจำปี 2565 21/9/2565 21:54:09 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 21/9/2565 17:59:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
องค์การนักเรียน โรงเรียนสาธิต มพ. เข้าพิธีมอบเข็มประจำตำแหน่งและเหรียญพัชรสัตภัณฑ์ 21/9/2565 11:38:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN พานิสิตลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งต่อองค์ความรู้และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 21/9/2565 8:34:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิ 20/9/2565 17:16:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกันยายน 2565 20/9/2565 16:11:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 62 รอบเดือนกันยายน 2565 20/9/2565 16:04:47 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมค่ายนิสิตครูจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 20/9/2565 13:51:05 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม ดวลวาทะ โต้วาที ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 20/9/2565 11:28:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาววนิดา สมกำเนิด นิสิตสาขาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัล สัตตภัณฑ์ ด้านทักษะในการบริหารและการจัดการ 20/9/2565 10:56:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
So Cool !! นิสิตคณะเกษตร ม.พะเยา ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน 1 ใน 3 ทีม เข้าแข่งขัน “Research to Market” เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค 19/9/2565 16:31:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็ 19/9/2565 15:50:43 ด้านการผลิตบัณฑิต
อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประเมินผลงานของนิสิต กิจกรรมการนำเสนอผลงานในรายวิชาศึกษาทั่วไป(Pitching เน้นกระบวนการ) 19/9/2565 15:14:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19/9/2565 13:56:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม Pride Art for All บนพื้นที่สร้างสรรค์ 19/9/2565 10:29:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตปี 1 สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์ ในคลินิกเทคนิคการแพทย์พะเยาแล็ป 19/9/2565 10:04:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
“ปังต่อเนื่อง” นิสิตทีม Lychee Seed ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมแข่งขัน “Research to Market” เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค 19/9/2565 10:02:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโปรแกรมวิชานิติศาสตร์พร้อมนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร 16/9/2565 17:47:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมการนำเสนอ (Pitching เน้นกระบวนการ) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 16/9/2565 15:50:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับทันตแพทย์หญิงลักษมี วงศ์รุ่งเรือง บัณฑิตทันตแพทย์รุ่นที่ 3 16/9/2565 14:58:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 16/9/2565 14:46:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เสริมสร้างทักษะความเป้นผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้กับนิสิต ณ ประเทศเวียดนาม 16/9/2565 14:34:44 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เสริมสร้างทักษะความเป้นผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้กับนิสิต ณ สปป.ลาว ( หลวงพระบาง) 16/9/2565 14:33:56 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นโค้ชในการแข่งขัน I-CON UPพานิสิตผู้เข้าแข่งขันคว้าตำแหน่ง UNIVERSITY OF PHAYAO INTERNATIONAL AMBASSADOR 16/9/2565 14:22:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 16/9/2565 14:16:10 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดี นายวายุ ภูพันนา ที่ได้รับรางวัล “สัตตภัณฑ์” ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 16/9/2565 13:42:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 16/9/2565 10:12:56 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับรางวัล “สัตตภัณฑ์” รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 16/9/2565 9:55:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล ผ่าน Microsoft Team Live Event 15/9/2565 14:31:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา ที่คว้ารางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา UP SPORT DAY 2022 15/9/2565 13:22:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขา SE คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรม "การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas" 15/9/2565 11:51:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ประจำปี 2564 15/9/2565 8:36:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมนิสิต ในยุค Next normal (Show&Share) 14/9/2565 22:07:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 59 (2927 items)Prev1234567575859Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน