x
# 
ข่าวสารสำหรับนิสิต 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ “ทักษะการคิดสร้างสรรค์” พัฒนานิสิตให้มีทักษะด้าน Soft Skills อย่างสมดุล 6/2/2566 16:57:41
คณะเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม ICT จิตอาสาเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 ส่งเสริมนิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม 6/2/2566 14:54:57
คณะ ICT จัดโครงการ ICT กาดมั่ว เตียวสันอ่าง เปิดพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงออกด้านความสามารถ ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้กับนิสิต 3/2/2566 15:48:25
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการบรรยายทางวิชาการ รายวิชาสัมมนา ในหัวข้อ "สถิติและการออกแบบวิจัยเพื่อการศึกษาโมเดลโครงสร้าง" 19/12/2565 15:24:27
“วิศวะ in Love” ให้ดนตรีรักพูดแทนความรู้สึกดีๆของนิสิตวิศวะ 19/12/2565 10:23:39
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิต รหัส 58-64 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต/หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา 18/12/2565 15:43:22
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการสัมมนาทางการศึกษา ในหัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกร 18/12/2565 15:17:21
บริการวิชาการ “โภชนาการชุมชน” เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 22/11/2565 14:04:25
สาขา CPE คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Front-end Part 2 : Vue.js” ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล 31/10/2565 13:39:19
เรียน/จบ ก่อนแผน นิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา 25/10/2565 11:00:02
นิสิตสาขา CG คณะ ICT จัดแสดงการออกแบบนิทรรศการ “Exhibition Design by CG” 21/10/2565 16:44:03
นโยบายการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล (คณบดี) 20/10/2565 17:02:10
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาทางสถาปัตยกรรม ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 6/10/2565 16:22:07
คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ 6/9/2565 13:42:08
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 10/8/2565 13:52:28
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาโครงการ “เอไอเอส คนเก่งหัวใจแกร่ง” ประจำปีการศึกษา 2565 11/7/2565 15:21:55
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 4/7/2565 17:00:30
ม.พะเยา เปิดรับสมัคร โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ TCAS 65 รอบที่ 4 26/5/2565 14:33:22
ม.พะเยา เปิดรับสมัคร TCAS 65 รอบที่ 4 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 25/5/2565 13:55:10
ทำไมถึงเลือกเรียนที่วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 25/3/2565 16:39:55
Page 1 of 3 (52 items)Prev123Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน