ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 4/12/2566 11:01:01 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกบูรณาการความรู้และทักษะแบบสหวิชาชีพจากห้องเรียนสู่ชุมชน 1/12/2566 17:53:49 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT ม.พะเยา MOU Smart City เทศบาลตำบลแม่จัน และ เทศบาลตำบลเชียงม่วน ร่วมสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 1/12/2566 17:08:31 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ในการเสริมสร้างพลังพลเมืองเด็กและเยาวชน 29/11/2566 16:55:58 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 29/11/2566 16:33:48 ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ แนะนำการรู้สารสนเทศให้กับนิสิตสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 28/11/2566 14:10:22 ด้านการบริการวิชาการ
The iTAP-UP network presents the results of the development project and preparedness for SMEs entrepreneurs in environmentally-friendly production pro 28/11/2566 10:57:56 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 28/11/2566 10:30:03 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน โรงเรียนปัว จ.น่าน 28/11/2566 10:09:34 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน โรงเรียนวังเหนือ จ.ลำปาง 28/11/2566 10:00:49 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 27/11/2566 16:20:24 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ SROI ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 27/11/2566 13:28:02 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 27/11/2566 13:19:55 ด้านการบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ออกแนะแนวสัญจร ประจำปี 2567 ในพื้นที่จังหวัดน่าน 27/11/2566 13:17:05 ด้านการบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยออกแนะแนวสัญจรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 27/11/2566 13:15:40 ด้านการบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ออกแนะแนวสัญจร ประจำปี 2567 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงราย 27/11/2566 13:13:27 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมนำเสนอข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 27/11/2566 13:05:20 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการจัดเทศกาลชุมชนนวัตกรรม (Phayao : Frog Fest) 27/11/2566 12:59:28 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 26/11/2566 20:06:30 ด้านการบริการวิชาการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ กลุ่มภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ 24/11/2566 21:25:16 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx 2023 Criteria Training 24/11/2566 16:25:07 ด้านการบริการวิชาการ
UPITI เตรียมพร้อมขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม บ้านแสนสุข ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 24/11/2566 14:20:42 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิต ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 14 24/11/2566 11:11:10 ด้านการบริการวิชาการ
นิสิตแพทย์ เข้าร่วมโครงการค่ายหมอน้อยเชียงราย อาสาพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2566 24/11/2566 11:07:18 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 "เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 23/11/2566 20:50:40 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การแพทย์แผนไทยและการ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 4” 22/11/2566 16:06:05 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 22/11/2566 16:01:12 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN organized a practical training “Development of Crab Paste Products" to Creating knowledge for sustainable community innovation globally... 22/11/2566 10:32:33 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม งานประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ ประจำปี 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 21/11/2566 15:01:02 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน ASEAN+ Creative Cities Forum 2023 เพื่อยกระดับเมืองแห่งการเรียนรู้ของทุกคน 20/11/2566 11:10:08 ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 20/11/2566 9:52:31 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่น2 18/11/2566 11:22:08 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 10 17/11/2566 21:51:12 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการประจำปี 2567 “Empowering Wellbeing: The Future of Personalized Healthcare” 17/11/2566 11:28:11 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 9 16/11/2566 21:34:23 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 “ตี้เดียวฮู้เรื่อง ครบเครื่องเรื่องศึกษาต่อ” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16/11/2566 16:22:02 ด้านการบริการวิชาการ
คณบดีคณะนิติศาสตร์และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยฯ 16/11/2566 9:42:48 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 8 15/11/2566 22:39:25 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 7 15/11/2566 5:47:36 ด้านการบริการวิชาการ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) คณะเภสัชศาสตร์ ผ่านการรับรองร้านยาคุณภาพ จากสภาเภสัชกรรม 14/11/2566 15:55:12 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 6 13/11/2566 23:11:39 ด้านการบริการวิชาการ
สาขา SE คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อทำแอพ Smart city ณ เทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย 13/11/2566 16:38:52 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรมการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 13/11/2566 11:09:43 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 5 10/11/2566 23:15:32 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4 10/11/2566 11:19:34 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 10/11/2566 9:30:59 ด้านการบริการวิชาการ
คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน) 9/11/2566 15:38:15 ด้านการบริการวิชาการ
คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน) 9/11/2566 15:34:30 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3 8/11/2566 22:08:20 ด้านการบริการวิชาการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย 8/11/2566 16:22:30 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 50 (2492 items)Prev1234567484950Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน