ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ส่งต่อความรู้และทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) จังหวัดพะเยา 28/9/2565 18:54:01 ด้านการบริการวิชาการ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงาน กิจกรรม U2T 4BCG SHOWCASE โครงการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)” 28/9/2565 17:44:26 ด้านการบริการวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตพ มพ. ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. ปี 2565 28/9/2565 9:45:29 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ชม ชิม ช้อปการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 27/9/2565 16:48:41 ด้านการบริการวิชาการ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม “งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565” 27/9/2565 16:33:16 ด้านการบริการวิชาการ
นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน" 27/9/2565 14:18:35 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การตรวจหาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19” ให้กับบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรทั่วไป 27/9/2565 11:46:32 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริการสำหรับบุคลากรกองบริการการศึกษา โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking 24/9/2565 17:29:19 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนจังหวัดพะเยา (หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2) 24/9/2565 12:23:12 ด้านการบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากกิจกรรมการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022 23/9/2565 16:23:34 ด้านการบริการวิชาการ
“ชุมชนพร้อมสานต่อ” โครงการ U2T ตำบลหนองหล่ม โดย ม.พะเยา สร้างอาชีพและทำกำไรให้กับคนในชุมชนทะลุเป้าเกินคาด 23/9/2565 14:05:25 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 23/9/2565 11:40:35 ด้านการบริการวิชาการ
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ ระดับที่ 2 22/9/2565 17:13:52 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ประกาศิต ทอนช่วย 22/9/2565 16:04:27 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลจากการประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022 21/9/2565 19:32:19 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ Revive UP 21/9/2565 18:07:18 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "ชม ชิม ช้อป" (U2T4BCG Showcase) 21/9/2565 18:02:32 ด้านการบริการวิชาการ
สาขา SE คณะ ICT หารือร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ 21/9/2565 17:11:48 ด้านการบริการวิชาการ
UP INNOVATION DESIGN CENTER คว้ารางวัลระดับ Silver การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 21/9/2565 15:39:07 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN – เข้าร่วมกิจกรรม U2T4BCG Showcase 21/9/2565 7:30:41 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกิจกรรม U2T Showcase ชม ชิม ช้อป จากผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และคุกกี้ จากดอกซ้อ พืชพื้นถิ่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 20/9/2565 17:07:45 ด้านการบริการวิชาการ
เสริมสร้างและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร " คณะเกษตร ม.พะเยา ต้อนรับคณะสมาชิก ธกส. จังหวัดพะเยา " ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 20/9/2565 14:02:10 ด้านการบริการวิชาการ
ผอ.โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต มพ. ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมSCiUS Forum ครั้งที่ 13 20/9/2565 11:52:29 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพูดคุยแนวทางการประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการส่งเสริมความเป็นอยู่ชุมชนฯ 20/9/2565 11:14:39 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับงานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2565” 20/9/2565 9:36:17 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 19/9/2565 11:10:46 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำหรับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (TSM) 19/9/2565 9:38:22 ด้านการบริการวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. เรียนรู้ผ่าน Labster การจำลองห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย พัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบสามมิติเสมือนจริง (VR) 16/9/2565 14:55:38 ด้านการบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการ โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต มพ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย-โรงเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ 3 16/9/2565 14:25:30 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas" 16/9/2565 14:14:41 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับ Silver (การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022) มหาวิทยาลัยพะเยา 16/9/2565 11:17:25 ด้านการบริการวิชาการ
น่านเพาะพันธุ์ปัญญา เวทีประลองปัญญา Eduthon ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การลงมือปฏิบัติ 15/9/2565 15:02:26 ด้านการบริการวิชาการ
เชิญนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Medication Decision Support for Renal Adjustment of Antimicrobial Drugs Critical Care 15/9/2565 14:56:15 ด้านการบริการวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICDIPML 2022) 15/9/2565 14:53:17 ด้านการบริการวิชาการ
ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา ได้รับเกียรติเชิญบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการออกแบบห้องเรียนแบบออนไลน์ 15/9/2565 10:44:25 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ คลินิกกฎหมาย พร้อมด้วยนิสิตคณะนิติศาสตร์ ร่วมสรุปถอดบทเรียนเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค จากข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่ในจังหวัด 15/9/2565 10:27:05 ด้านการบริการวิชาการ
อธิการบดี ม.พะเยา เปิดกิจกรรมประลองปัญญา Eduthon โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา 14/9/2565 14:01:29 ด้านการบริการวิชาการ
เวทีสานพลังความร่วมมือการขับเคลื่อนบำนาญประชาชน” เวทีจังหวัดพะเยา วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้อง PKY 4 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา 14/9/2565 0:31:33 ด้านการบริการวิชาการ
กองกิจ​การนิสิต​ มอบอุปกรณ์​คอมพิวเตอร์​และสื่อการเรียนในกิจกรรม​มีแล้วแบ่งปัน 13/9/2565 22:34:28 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งมอบงาน ภายใต้โครงการ U2T ให้กับเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 13/9/2565 17:06:54 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม“ต้อนรับนิสิตใหม่สร้างสรรค์ ประจำปี 2565” 13/9/2565 17:05:34 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเสวนาหัวข้อ “สื่อชุมชน สื่อพลเมืองและสำนักข่าวฝึกปฏิบัติกับ PDPA : เราคือสื่อมวลชนตามกฎหมายด้วยหรือไม่” 13/9/2565 14:05:36 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเสวนาหัวข้อ “อนาคตของสื่อชุมชน ในยุคหลายสื่อ หลากเสียง” ณ ห้องนภาลัย โรงแรม วีซี ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 13/9/2565 14:00:31 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดโครงการบริการวิชาการในหัวข้อ“การอบรมสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัย” 13/9/2565 13:55:36 ด้านการบริการวิชาการ
BCA จัดอบรมหัวข้อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมสู่การพัฒนาลวดลายเวียงกาหลง ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อมผ้าลายปัก มัคคุเทศท้องถิ่น 13/9/2565 13:30:15 ด้านการบริการวิชาการ
BCA ลุย! ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ด้วยประวัติเมืองโบราณเวียงกาหลงและอัตลักษณ์เครื่องเคลีอบเวียงกาหลง 13/9/2565 13:28:33 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรด้านการสื่อสาร เพื่อ Up Skill ให้กับเครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา 13/9/2565 13:26:43 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมสัมมนาประธานหลักสูตร เรื่อง ทิศทางและแนวทางการดำเนินการหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา 13/9/2565 11:47:21 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม SEEN ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ในการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ 13/9/2565 7:50:56 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม SEEN ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์อาหาร HALAL 13/9/2565 7:41:32 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 45 (2206 items)Prev1234567434445Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน