ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรัตน์ธนาพร ยองเพชร นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 7/12/2566 23:44:04 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 7/12/2566 23:42:37 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 7/12/2566 23:40:34 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 7/12/2566 23:39:03 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 7/12/2566 23:37:00 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 6/12/2566 9:59:09 ด้านการวิจัย
ทีม MAHAMEK ม.พะเยา คว้าตั๋วเข้าสู่การแข่งขัน (Research to Market : R2M 2023) 4/12/2566 14:20:35 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ออลริชเชส จำกัด ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้โครงการ TED Youth Startup 29/11/2566 9:57:33 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ไร่องุ่นชาวฟ้า จำกัด ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้โครงการ TED Youth Startup 29/11/2566 9:51:57 ด้านการวิจัย
อาจารย์ประจำสาขา CG คณะ ICT ได้หนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลงาน “หนังสือรวบรวมคลิปอาร์ตและเทมเพลต สำเร็จรูปจังหวัดพะเยา" 27/11/2566 18:06:32 ด้านการวิจัย
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 27/11/2566 16:36:53 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น “Phayao Smart Health” ในงาน “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด 27/11/2566 13:31:49 ด้านการวิจัย
ทีมวิจัยแนวทางการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจการท่องเที่ยวฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลการการวิจัยให้กับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 27/11/2566 13:30:38 ด้านการวิจัย
เริ่มแล้ว!! สำหรับโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 2567 27/11/2566 13:25:51 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านหนองแก้ว เพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 27/11/2566 13:12:31 ด้านการวิจัย
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนวัตกรรม ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 27/11/2566 13:09:50 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านหนองแก้ว เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 27/11/2566 13:04:05 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ได้รับรางวัล“ผลงานบทความ ดีเด่น” ในการประชุมวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเครือข่ายวิชาการ 27/11/2566 12:57:31 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (Q1) 24/11/2566 11:30:18 ด้านการวิจัย
คณะ ICT ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ InCIT 2023 & NCIT 2023 พร้อมนิสิต ป.โทร่วมนำเสนอผลงานวิจัย 22/11/2566 17:50:24 ด้านการวิจัย
Times Higher Education (THE) มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ 9 ของประเทศไทย 20/11/2566 10:06:55 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดี ดร.เอกลักษณ์ วงแวด อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 17/11/2566 11:12:32 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 16/11/2566 16:21:20 ด้านการวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Why and how to write “quality” manuscripts 15/11/2566 15:50:50 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ ที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (FF67) 15/11/2566 9:29:43 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (FF67) 14/11/2566 16:40:08 ด้านการวิจัย
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี ดร.ศุลีพร คำชมภู ในโอกาสที่ผลงานได้หนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 14/11/2566 11:08:23 ด้านการวิจัย
UPITI นำทัพนิสิต ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม R2M Bootcamp ภาคเหนือ ณ จ.พิษณุโลก 14/11/2566 9:15:56 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำผลงานทางวิชาการ เทคนิคการทำวิจัย งานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ครั้งที่ 11 13/11/2566 11:36:26 ด้านการวิจัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์และคณะผู้วิจัยร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ประชุมแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงฯ 11/11/2566 12:48:18 ด้านการวิจัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์ร่วมประชุมหารือ “แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ 11/11/2566 12:33:17 ด้านการวิจัย
สาขา GIS คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ GIS IDEAS ณ ประเทศเวียดนาม พร้อมรับเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป 8/11/2566 16:46:13 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ คนสร้างเมือง เมืองสร้างคน 6/11/2566 15:40:51 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา ร่วมงานแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 2/11/2566 16:09:26 ด้านการวิจัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE TENCON 2023 (IEEE Region 10 Technical Conference) 2/11/2566 15:27:59 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทวัส ธิวัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1/11/2566 16:04:45 ด้านการวิจัย
KM-SEEN The Series 2024: EP.01 Speed UP Publication, the going forward mission to achieve the World University Rankings 2024. 30/10/2566 15:55:53 ด้านการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023 24/10/2566 15:40:33 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เมืองแห่งการเรียนรู้” ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย 24/10/2566 9:33:17 ด้านการวิจัย
คณะผู้บริหารและนักวิจัย ม.พะเยา ร่วมพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิจัยและวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา 20/10/2566 11:52:47 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ได้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ Q1 และ Q2 19/10/2566 16:48:52 ด้านการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง นักวิจัยร่วมในโครงการ การถ่ายทอดความรู้จากเทคโนโลยีการทำสีย้อมผ้าธรรมชาติ ชิโบริ 19/10/2566 15:35:47 ด้านการวิจัย
คณะนิติศาสตร์จัดแสดงผลงานวิจัยทางกฎหมายแบบโปสเตอร์ของนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP Legal Research Expo) 18/10/2566 16:40:35 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมแปลงรวบรวมพืชสกุลกระชายที่พบได้จากแหล่งธรรมชาติ 18/10/2566 11:02:03 ด้านการวิจัย
หน่วยวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยคุณภาพ 11/10/2566 15:15:54 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 3/10/2566 9:20:13 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัย ในระดับนานาชาติ (Bilateral Research Seminar) 2/10/2566 9:33:23 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซากะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมหารือทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 27/9/2566 16:41:16 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ 27/9/2566 16:23:16 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการ รายได้คณะ ประจำปี 2566 26/9/2566 17:35:52 ด้านการวิจัย
Page 1 of 27 (1342 items)Prev1234567252627Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน