• Call Us
  • +6654 466 666
  • E-mail
  • uppr@up.ac.th

University of Phayao welcomed the minister of Higher Education, Science, Research and Innovation for observational study in Phayao province “The role of the university in local development and foundation economy development”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วันที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในส่วนของจังหวัดพะเยาได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวง อว. ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดพะเยา เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก" รวมถึงตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และชุมชนไทลื้อเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านรัฐมนตรีและคณะ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ความสำคัญ กับการนำความรู้ไปพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" และด้วยวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล" โดยโครงการที่มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด ก็คือ โครงการ 1 คณะ 1สัญลักษณ์ความสำเร็จ ที่ได้ริเริ่มมาจากโครงการ 1 คณะ 1โมเดล ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย หรือเทคโนโลยีและนวัตกรรมของแต่ละคณะ ลงไปทำงานร่วมกับชุมชนในจังหวัดพะเยาทุก ๆ อำเภอ เข้าไปร่วมพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน และเกิดเป็นต้นแบบการทำงานพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่สามารถขยายผลไปสู่การดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆได้ ตลอดจนการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และการสร้างผู้ประกอบการ Start up เป็นต้น ซึ่งจะนำพาชุมชนสังคมและประเทศชาติ ไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป หลังจากนั้น ท่านรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้พบผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบไปด้วย องค์การนิสิต สภานิสิต สหเวียง และสารวัตรนิสิต เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนออกเดินทางไปอำเภอเชียงคำ เพื่อรับฟังการสรุปงาน ณ ห้องประชุมวัดแสนเมืองมา ตำบลหยวน และเยี่ยมชมกาดไทลื้อ พร้อมรับฟังการสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน "การพัฒนา เศรษฐกิจผ่านทุนทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา กาดไทลื้อ" ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


944   7/9/2563 18:41:44   

Alumni

Address : University of Phayao

Phayao Thailand

Phone :

+6654 466 666

Opening Hours :

Mon - Fri: 8.30am - 4.30pm