รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1088


รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และแผน

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1001


รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1082


ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1083


รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
และสื่อสารองค์กร

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1080


ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1004


ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และภูมิทัศน์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1081


นายประฐมพงษ์ ทองรอด

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
และทรัพย์สิน

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1283


ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3156


ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 2322


ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ

รักษาการในตําแหน่ง
คณบดีคณะทันตแพทย์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3421


รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์

คณบดีคณะนิติศาสตร์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1618


ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

รักษาการในตําแหน่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3318


ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3256


รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3182


ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ

คณะบริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1508


รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1730


ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3811


รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3389


ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1680


รศ.จันทนี เพชรานนท์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3358


ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3336


รศ.ดร.สมบัติ นพรัก

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา
 

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1382


รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

คณบดีคณะพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3400


ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

รักษาการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

โทร. 0-2655-1100


รศ.พรรณยุพา นพรัก

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1305


รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์

ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3833


รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 7000


นางจารุวรรณ โปษยานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1003


ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี

ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1086


ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1002


นางอังคณา ปานเทือก

ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1055


นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร. 0 5446 6666 ต่อ -


ดร.ชัชวาล วงค์ชัย

ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1006


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 12 ต.ค 2563