แชร์ Twitter 
394
   SDG

     นิสิต SEEN ออกฝึกงาน

นิสิต,SEEN,ออกฝึกงาน
การออกฝึกงานภาคสนามของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา ในสถานประกอบต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ช่วง พ.ค.-มิ.ย. 2562 โดยมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับ การควบคุมและดูแลระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม การเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ภาพ :   อาจารย์ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2562 9:18:06

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน