คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด ค่ายอบรมภาษาอังกฤษ

4/9/2564 11:02:11น. 2313
AHS Eng Camp 1

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์ ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนาวิชาการและความเป็นสากล และ นางสาวธิชาพร พูลสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้างานวิชาการ สำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตสหเวชศาสตร์ขึ้น ๔ ช่วงเวลา ใน วันเสาร์ที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๑๑ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมี อาจารย์โอรี ดิลกลาภ จาก ภาควิชาภาษาอังกฤษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และมี อาจารย์ ทนพ.เดช ดอกพวง กับ อาจารย์ ดร.กภ.มคมาศ คำเพราะ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งเพื่อสร้างบรรญากาศการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ ต่อไป    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ํYuttana Mundee   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
4/9/2564 11:02:11น. 2313
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด ค่ายอบรมภาษาอังกฤษ

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน