ม.พะเยาเปิดรับสมัคร TCAS 65 รอบโควตาครูแนะแนว แล้ววันนี้!!

1/11/2564 16:45:03น. 1440
TCAS65

          มหาวิทยาลัยพะเยา กระจายโอกาสทางการศึกษา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี (TCAS 65 ) รอบโควตาครูแนะแนวรับสมัครทั่วประเทศ จำนวน ๓,๕๕๐ คน ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และเกณฑ์การรับ


(คลิกตารางแสดงสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร)


            นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นักเรียนมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ได้เพียง ๑ อันดับ พร้อมทั้งส่งใบสมัครเข้าศึกษาที่ครูแนะแนวของโรงเรียน โดยครูแนะแนวหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกนักเรียน และบันทึกข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบสำหรับครูแนะแนวผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ -๕ มกราคม ๒๕๖๕


อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา    

โทร ๐ ๕๔๖๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๗๐-๓ หรือที่เว็บไซต์ http://admission.up.ac.th


 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
1/11/2564 16:45:03น. 1440
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน