ม.พะเยา จัดงาน “Job Fair 2022” เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

24/3/2565 15:09:56น. 502
ตลาดแรงงาน

           วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ (ตลาดนัดแรงงาน JOB FAIR) ซึ่งจัดโดยกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

          ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์  กล่าวรายงานถึงการจัดงานเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ (ตลาดนัดแรงงาน JOB FAIR) ครั้งนี้ว่า เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมและได้ทราบถึงสถานการณ์ของตลาดแรงงาน ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมถึงเรื่องกฎหมายแรงงาน สิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมที่ควรทราบ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร รวมทั้งวิทยากรจากภาคเอกชน ได้แก่ คุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ จากบริษัท JOB TOP GUN คุณชนิชา ชาญสิริโภคา Certified fashion Feng Shui จากอังกฤษ และคุณบุรี จารุโชติรัตนสกุล ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ คอฟฟี่ เทรด
 
          จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน การประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ การจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ (ตลาดนัดแรงงาน JOB FAIR) ในวันนี้ จึงสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นโอกาสที่นิสิตจะได้รับทราบสถานการณ์ของตลาดแรงงาน ได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนได้พบกับสถานประกอบการและสามารถสมัครงานด้วยตนเองกับสถานประกอบการคุณภาพโดยตรง

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนา เรื่อง “ก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่นใจ”การบรรยายเรื่อง วิธีการเขียน Resume และการยื่นใบสมัครงาน Online การอบรมระยะสั้นเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการขายของออนไลน์ การบรรยายเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการรับสมัครงานของสถานประกอบการ ทั้งแบบ Online และ Onsite

 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ/ ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
24/3/2565 15:09:56น. 502
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน