มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand)

29/4/2565 16:05:49น. 482
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand)
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand)
                                   มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการบริหารของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย พร้อมด้วย ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ( มก.ฉกส.) โดยเข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเครือข่ายยั่งยืนแห่งประเทศไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการ ขยายผล ลงสู่คณะในด้านต่างๆมุ่งสู่การเป็น sustainable university และประชุม ทุกคณะ กอง สถาบัน ยกระดับ สู่สากล และ ทำงานผสาน กับ SDG UI green. Green and clean รวมถึง การเข้าหารือ เพื่อทำแบบประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน SUSA ต่อไป
                                   การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างสถาบัน สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคส่วนการศึกษาโดยเป็นต้นแบบให้กับภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมไทย และให้สถาบันการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการศึกษา และวิจัย โดยมีเป้าหมายผลลัพธ์ของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม รวมถึงนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ถ่ายทอดผ่านกลไกการประยุกต์เพื่อให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติและโลก ในบริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประยุกต์แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่นโยบายการบริหาร และกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพขององค์ความรู้ เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ และบุคลากรที่จะออกสู่ชุมชน และสังคม 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์/กองอาคารสถานที่   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
29/4/2565 16:05:49น. 482
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน