บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2565 – 2570

12/9/2565 18:07:45น. 327
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2565 – 2570 จัดโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีคณะทำงานทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ด้านผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ด้านโลจิสติกส์ และด้านดิจิทัลและนวัตกรรม เข้าร่วมการสัมมนาระดมสมองเพื่อวิเคราะห์แผนพัฒนากำลังคนเพื่อใช้ในการจัดทำเป็นร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2565 – 2570 ก่อนนำร่างแผนดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ให้เห็นชอบต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาการจัดการธุรกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาการจัดการธุรกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/9/2565 18:07:45น. 327
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2565 – 2570

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน