กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมสัมมนาประธานหลักสูตร เรื่อง ทิศทางและแนวทางการดำเนินการหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา

13/9/2565 11:47:21น. 499
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมสัมมนาประธานหลักสูตร เรื่อง ทิศทางและแนวทางการดำเนินการหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

หลังจากนั้นเป็นการบรรยายประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
หัวข้อ ประธานหลักสูตรกับการบริหารจัดการหลักสูตร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี
       ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
       และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย
       ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาหัวข้อ การดำเนินการสหกิจศึกษาสู่ CWIE
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย
       ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
       ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว
       ประธานหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
       และดร.นราศักดิ์ บุญเทพ
       ประธานหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หัวข้อ การสนับสนุนดำเนินการด้านวิชาการ
โดย นางสาวกัลวรา ภูมิลา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา


หัวข้อ บูรณาการ GE สู่วิชาชีพเพื่อการผลิตบัณฑิต
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
และอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE TEAM)
หัวข้อ การจัดทำ Pre Degree และ Non Degree
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้


โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินการหลักสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ประธานหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 57 คน
ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย จังหวัดเชียงราย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
13/9/2565 11:47:21น. 499
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน