ม.พะเยา โชว์ของดี ออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ งาน U2T for BCG Fair ภาคเหนือ

12/10/2565 0:43:17น. 676
U2T for BCG Fair
       กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จัดงาน “U2T for BCG Fair” เพื่อสนับสนุนสินค้าของชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG) ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ


       มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมออกบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ของพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้ง 68 ตำบล โดยสินค้าทุกชิ้นที่นำมาจัดจำหน่าย เป็นสินที่มีคุณภาพ และแสดงให้เห็นถึงการนำองค์ความรู้ ของบุคลากรจ้างงานโครงการ U2T for BCG การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปพัฒนา ยกระดับคุณภาพสินค้า ตลอดจนสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


       ภายในงาน “U2T for BCG Fair” ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “BCG กับการท่องเที่ยว” ถึงวิธีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ให้จุดเชื่อมโยงกับ BCG MODEL เพื่อนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาหนุนเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ ร่วมถึงปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อน โครงการ U2T for BCG ของพื้นที่ที่ได้ดำเนินการและแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตภายหลังสิ้นสุดโครงการ U2T โดยการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเเละนวัตกรรม รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เเละยังได้รับเกียรติจากผู้ดำเนิน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG เข้าร่วมเสวนาอีก 5 ท่าน ได้แก่


                    1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์
                    2.ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
                    3. ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
                    4.พระครูโฆษิตสมณคุณ เจ้าอาวาสวัดแม่ห่าง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
                    5. นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย


       นอกจากนี้ เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ Highlight State ของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้ง 68 ตำบล ให้ผู้ร่วมงานได้รู้สึกตื่นตาพร้อมกับประทับใจ และแสดงให้เห็นถึงการนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับสินค้าท้องถิ่นได้อย่างลงตัว
    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
เพิ่มข่าวโดย :   thanapong.ph@up.ac.th   
12/10/2565 0:43:17น. 676
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน