กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนากำลังคนของประเทศ (หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (หลักสูตรต้นแบบ)) รุ่นที่ 3

23/9/2566 13:28:07น. 6460
GE ชุมชน
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนากำลังคนของประเทศ (หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (หลักสูตรต้นแบบ)) รุ่นที่ 3
โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ กล่าวถึงที่มาในการจัดโครงการฯ จากนั้นเป็นการนำเสนอ Prototype ของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ทำการศึกษาเรียนรู้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและนำมาทำเป็น Prototype จำนวนทั้งหมด 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.กลุ่มฮ่วมกั๋นกึ๊ด (Application แอ่วพะเยาม่วนใจ)
2.กลุ่มชามนต์รักดอกคำใต้ (เส้นทางท่องเที่ยว “แอ่วสามอิ่ม ตำบลดอกคำใต้ สำหรับผู้สูงอายุ”)
3.อินทรี (โปรแกรมดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรค NCDs แบบองค์รวมด้วยมัลติมีเดีย)
4.รถไฟเชื่อมรัก (รถไฟเชื่อมรัก)
5.Hello World.01 (Phayao Data Driven)
โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นคณะกรรมการรับฟังการนำเสนอและให้คะแนน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบให้กับชุมชน และสร้างนวัตกรชุมชนที่สามารถสร้างต้นแบบนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดพะเยา ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดพะเยา ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ผู้แทนนายอำเภอดอกคำใต้ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และประธาน YEC จำนวนทั้งสิ้น 55 คน ณ โรงแรม M2 Waterside


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
23/9/2566 13:28:07น. 6460
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน