คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมการประเมิน EdPEx คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

26/9/2566 9:49:56น. 858
EdPEx

วันที่ 21-22 กันยายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมการประเมิน EdPEx คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก รายนามดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรากร คำมาสุข กรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ ผู้สังเกตการณ์

5. ดร.นภา ราชตา ผู้สังเกตการณ์

ดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์เข้าร่วม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะนิติศาสตร์ และคณะฯ ได้รับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานของคณะฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
26/9/2566 9:49:56น. 858
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน