คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

3/10/2566 9:20:13น. 276
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "The International Conference for Public Health, Environment, and Education for Sustainable Development Goals and Lifelong Learning" (การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และการศึกษา เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต)  ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "The International Conference for Public Health, Environment, and Education for Sustainable Development Goals and Lifelong Learning" (การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และการศึกษา เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต) ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยรองศาสตาจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชานานาชาติฯ ดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสรับฟังข้อมูลที่ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้นำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ร่วมกับนักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี 2573 ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญในด้านสุขภาพและการสาธารณสุข ผู้กำหนดนโยบาย และผู้นำชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในโลก ในการนี้มีคณาจารย์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบปากเปล่า (Oral presentation) และโปสเตอร์ (Poster presentation) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมด้วย
นอกจากนั้นได้มีการประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกับ Professor Paul Ratanasiripong (Ph.D.) จาก California State University Long Beach Education, USA. อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินการวิจัยภายใต้แนวทางแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพแบบองค์รวมในแต่ละภูมิภาค และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีสมรรถนะในการพัฒนาการเขียนวิจัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
3/10/2566 9:20:13น. 276
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน