คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิต ที่ได้รับรางวัลจาก “นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8”

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจาก นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย


  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทีมนิสิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ชื่อโครงงาน:

การศึกษาเชิงวากยสัมพันธ์ของกลวิธีพาดหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Le Monde”

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน: อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์

รายชื่อทีมนิสิต: นางสาวชนานันต์ ไกลถิ่น

                          นางสาวเนตรชนก แก้วสืบ

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรางวัล Popular Vote

ทีมนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ชื่อโครงงาน:

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนจีน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน: อาจารย์ภัทรพงศ์ พื้นงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

รายชื่อทีมนิสิต: นางสาวณัฐพร เผือกพ่วง

                          นางสาวกัญญารัตน์ เกื้อสกุล

                          นายธัญชนิต ร่มเย็น

                          นายพีรวัส รามสูต

                          นางสาวสิริวจี สายต่างใจ                        

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
ข้อมูล/ข่าว : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ/ นางสาวไพลิน วงศ์ไชย/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง  
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Page Facebook อัลบั้มภาพ :
https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ/ นางสาวไพลิน วงศ์ไชย/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/5/2562 16:20:12

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด