กิจกรรมนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8 (8th Student Research Project Exhibition) โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต นายวุฒิชัย ไชยรินคำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายชำนาญ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยฯ กล่าวรายงาน ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับวัตถุประสงค์ในโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอ เผยแพร่ผลงานก่อนสำเร็จการศึกษา และยังเปิดโอกาสให้อาจารย์และนิสิตแต่ละคณะ ได้เข้าร่วมรับฟังและเรียนรู้จากผลงานของนิสิตภายในคณะและต่างคณะ ซึ่งจะเป็นเวทีที่อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานของนิสิต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในโครงการครั้งนี้ มีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดใน 4 กลุ่มสาขา ได้แก่ 1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ จำนวน 12 ผลงาน, 2. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20 ผลงาน, 3. สาขาเสริมสร้างสุขภาพ จำนวน 16 ผลงาน และ 4. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 20 ผลงาน รวมทั้งสินจำนวน 68 ผลงาน


ภาพ :   นายณัฎฐ์ จันทร์บรรจง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายณัฎฐ์ จันทร์บรรจง   
เพิ่มข่าวโดย :   oraphan.ji@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/5/2562 11:34:37

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด