โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งในครั้งนี้ได้นำแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกัน 
1. แนวปฏิบัติเรื่อง การลงลายมือชื่อในเอกสารการเบิกจ่ายเงินของส่วนงาน หน่วยงาน
2. แนวปฎิบัติในการยืมเงินทดรองจ่าย
3. แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน
4. แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการ
5. แนวปฏิบัติค่าเลี้ยงรับรอง สำหรับอธิการบดี รองอธิการบดี, ส่วนงาน
6. แนวปฏิบัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแทน

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ฯ


ภาพ :   นายพิชัย ไชยกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววลัยลักษณ์ อ่อนนวล   
เพิ่มข่าวโดย :   pichai.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/5/2562 10:17:10

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด