คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” กิจกรรมที่ 1 พบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อ

พิจารณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย  1.  ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          บรรยายในหัวข้อ แรงบันดาลใจในการผลิตผลงานวิชาการ

  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          บรรยายในหัวข้อการเขียนผลงานทางวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่น

  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

          บรรยายในหัวข้อ แรงบันดาลใจในการผลิตผลงานวิชาการ

  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพล ฐิโนทัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          บรรยายในหัวข้อ วางแผนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์”                                   

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
ข้อมูล/ข่าว : นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Page Facebook อัลบั้มภาพ :
https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/6/2562 15:01:13

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด