ม.พะเยาส่งเสริมนวัตกรรมดนตรีพื้นเมืองล้านนาสู่สากล

        ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาความรู้และเทคนิคการเล่นดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือให้มีความไพเราะมากยิ่งขึ้นพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ  โปษยานนท์ กล่าวเปิดโครงการ และมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเกียรติจากศิลปินล้านนาระดับประเทศ ครูแอ๊ด(เดอะสะล้อ) ภานุทัต อภิชนาธง ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นและผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนา โดยเฉพาะเทคนิคการสีสะล้อ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์ของชาวล้านนาอย่างชัดเจน อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางเครื่องดนตรีสำหรับการเล่นรวมวง ให้ถูกต้องตามหลักและเกิดความสวยงามในขณะบรรเลง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ที่เล่นดนตรีพื้นเมืองล้านนา และปลูกจิตสำนึกรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับทราบและเข้าใจในวิถีชีวิตแบบล้านนาผ่านกิจกรรมไหว้ครูดนตรีพื้นเมือง และในช่วงท้ายครูแอ๊ดได้โชว์นวัตกรรมดนตรีพื้นเมืองล้านนาสู่สากลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับชม(คลิกลิงค์เพื่อรับชม)https://www.facebook.com/696692780346407/videos/2866188993606804/โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือจัดอบรมในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 และจะมีการจัดเวทีแข่งขันดนตรีพื้นเมืองล้านนาอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ณ วัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง จังหวัดพะเยา เพื่อวัดผลการพัฒนาเทคนิคการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองล้านนาจากการเข้าร่วมอบรมโครงการฯ ครั้งที่ผ่านมาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดโครงการฯ


ภาพ :   นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   tananannad.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2562 8:39:49

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด