นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสมาร์ทโดม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล อาจารย์สาขาพลังงานทดแทน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ ส่งมอบสมาร์ทโดมเพื่อใช้ในการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลผลิตทางการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อชีวิตตำบลแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งได้ทุนจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดทำโครงการการพัฒนาสมาร์ทโดมเพื่อการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลผลิตทางการเกษตร (Development of a Smart Solar Dome Dryer for Agricultural Products) 

ภาพ :   ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2562 13:53:04

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด