คณะผู้บริหาร SEEN เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

คณะผู้บริหารคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ จัดโดยกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกณฑ์ การประเมิน EdPEx เบื้องต้น และนำมาปรับใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ต่อไป 

ภาพ :   นพดล มั่นที่สุด   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/6/2562 10:52:46

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด