มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุม “การเชื่อมโยง Super KPI ของคณะและของมหาวิทยาลัย” เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุม การเชื่อมโยง Super KPI ของคณะและของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประชุมการเชื่อมโยง Super KPI ของคณะและของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์จะเป็นแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจ และภารกิจให้สัมฤทธิ์ผล ตามวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ขององค์กร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการประชุมปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2563-2567  ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา และเพื่อให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจริง การประชุมในครั้งนี้คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้เป็น Supper KPI ที่จะนำไปใช้เป็นตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/6/2562 16:22:28

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด