รางวัลและความภาคภูมิใจ


x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
รองศาสตราจารย์ โชค โสรัจกุล อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ 24/10/2562 14:12:03
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2562 รางวัลระดับเหรียญทอง 30/9/2562 15:37:17
MIS นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพะเยา ปี 2562 9/9/2562 16:21:42
MIS นิสิตสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลขวัญใจทีม Expert สาขาเกษตรและอาหารแปรรูปจากการ pitching ผลงาน "ระบบเฝ้าตรวจวัดสภาพน้ำและควบคุมสำหรับฟาร์มปลา 9/9/2562 16:29:52
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) นำทีมนิสิต Startup คว้ารางวัลพัฒนาต้นแบบ 100,000 บาท ในงาน Startup Thailand League : DEMO DAY 2019 8/9/2562 15:47:41
ทีม ICM Electronics สตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลทีม Expert สาขาเกษตรและอาหารแปรรูปจากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบเฝ้าตรวจวัดสภาพน้ำและควบคุมสำหรับฟาร์มปลา” 7/9/2562 10:41:08
นายธนารักษ์ การุณยรัต นิสิตเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จาก มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ (Mr. Thanarak Karunyarat, 4th Year Medical Technology Student, School of Allied Health Sciences, University of Phayao, gets Moral and Ethical Outstanding Award from Professor Weekul Weeranuwat Medical Technology Foundation) 5/9/2562 17:59:11
สภากายภาพบำบัด รับรอง ทั้งหลักสูตรและสถาบัน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สูงสุด 5 ปี (The Physical Therapy Council Approved both Curriculum and Institute of School of Allied Health Sciences, University of Phayao for the Longest Period of 5 Years) 4/9/2562 16:49:08
บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นที่ 9 สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน ในอัตราสูงถึง ร้อยละ 94.8 (Batch Number 9th of Bachelor of Science in Medical Technology Graduates from School of Allied Health Sciences, University of Phayao passed the National MT License Test at the high rate of 94.8%) 1/9/2562 21:52:17
บัณฑิตกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นที่ 9 สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน ในอัตราสูงถึง ร้อยละ 84.4 (Batch Number 9th of Bachelor of Physical Therapy Graduates from School of Allied Health Sciences, University of Phayao passed the National PT License Test at the high rate of 84.4%) 1/9/2562 21:51:44
Page 1 of 4 (32 items)Prev1234Next